Afschaffing lange termijnsparen nadert: grijp uw laatste kans op deze belastingvermindering!

Het is bekend dat de minister van Financiën Vincent Van Peteghem momenteel bezig is met het uitwerken van een brede fiscale hervorming. Eén van de maatregelen die hierbij op tafel ligt is het afschaffen van de belastingvermindering in het kader van het lange termijnsparen. In deze bijdrage leest u wat het fiscaal voordeel precies inhoudt en hoe u er op vandaag nog aanspraak kan op maken.  

Wat is het?

Het lange termijnsparen is een belastingvermindering in de personenbelasting waar u recht op heeft als u welbepaalde uitgaven doet. Het gaat om het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering.

Welk fiscaal voordeel levert het op?

De belastingvermindering in het kader van het lange termijnsparen bedraagt 30% van de gedane uitgave, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting.

Het maximaal vrijstelbaar bedrag is afhankelijk van het inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Kan het absoluut maximumbedrag in aftrek worden gebracht, dan brengt dit dus een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar (zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen). Voor een koppel kan het belastingvoordeel bijgevolg oplopen tot € 1.410 per jaar.

Het lange termijnsparen is cumuleerbaar met het opvullen van de woonbonus indien de lening waarop de woonbonus betrekking heeft werd aangegaan vanaf 2015. Werd de lening vóór 2015 aangegaan, dan is een combinatie van beide fiscale voordelen niet mogelijk.

Hoe het belastingvoordeel benutten?

Mogelijkheid 1: kapitaalaflossingen van een lening

Een eerste mogelijkheid om de ruimte in het kader van het lange termijnsparen op te vullen is met kapitaalaflossingen van een lening. Om de kapitaalaflossingen fiscaal in mindering te kunnen brengen moet de lening aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De lening dient gewaarborgd te worden door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat volstaat niet.
  • De belastingplichtige moet volle eigenaar van de woning zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van een zgn. gesplitste aankoop is er bijgevolg niet aan deze voorwaarde voldaan.
  • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet de eigen woning is (bv. een tweede verblijf of een investeringspand).
  • De lening heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.
  • De lening is aangegaan bij een financiële instelling gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat recht geeft op de belastingvermindering is beperkt tot een bepaald leningsbedrag in functie van het jaar waarin de lening is afgesloten. Voor leningen die in 2023 worden afgesloten bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering € 78.440. Dit maximum geldt per woning (niet per afgesloten lening).

De kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering mogen door gehuwden en wettelijk samenwonenden vrij onder elkaar verdeeld worden.

Recent werd door de regering beslist dat de kapitaalaflossingen van leningen die vanaf 2024 aangegaan  worden niet meer zullen kunnen worden aangewend voor het opvullen van de fiscale ruimte in het kader van het lange termijnsparen. Deze mogelijkheid is er dus enkel nog voor leningen die nog in 2023 afgesloten worden. Ook voor leningen die reeds lopende zijn blijft het voordeel behouden voor de resterende looptijd van de lening.

Mogelijkheid 2: storten van een premie in een fiscale levensverzekering

Het fiscaal voordeel kan ook benut worden door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De levensverzekering heeft een looptijd van minstens 10 jaar;
  • De polis moet afgesloten worden vóór de leeftijd van 65 jaar;
  • De begunstigde bij overlijden de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad ((groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen).

De levensverzekering kan de vorm aan nemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een bepaald overlijdenskapitaal) of een spaarformule als vorm van aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat (meestal) bij op pensioenleeftijd wordt uitgekeerd).

In dit laatste geval ondergaat het opgebouwde kapitaal een eindtaxatie dat in principe gebeurt via een anticipatieve heffing op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer. De bijdragen die nadien nog gestort worden blijven bij uitkering dus onbelast. Aandachtspunt is wel dat de eindtaxatie minder gunstig is indien er pas na de 55ste verjaardag een contract afgesloten wordt of als de gestorte premie na deze leeftijd verhoogd wordt. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting respectievelijk premieverhoging, hetgeen een stuk nadeliger is.

Bij de voorliggende fiscale hervorming wordt ook in de afschaffing voorzien van deze laatste mogelijkheid om de ruimte in het kader van het lange termijnsparen op te vullen. Contracten die worden afgesloten vóór eind 2023 zouden wel nog van het fiscaal voordeel kunnen genieten gedurende hun volledige looptijd. De fiscale hervorming bevindt zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase waardoor het nog afwachten is of de afschaffing er effectief zal komen.

Conclusie

De kans is groot dat het fiscaal voordeel in het kader van het lange termijnsparen na dit jaar definitief is afgeschaft, weliswaar met behoud van de fiscale voordelen voor de reeds lopende contracten. Wie nog aanspraak wil maken op het belastingvoordeel in het kader van het lange termijnsparen dient nog voor het einde van het jaar een lening m.b.t. een niet-eigen woning aan te gaan of een fiscale levensverzekering af te sluiten. Ga hierbij evenwel niet overhaast te werk en besteed de nodige aandacht aan de modaliteiten van het contract (intrestvoet, instapkost, looptijd, etc.). Deze hebben immers een belangrijke impact op het uiteindelijke financiële en fiscale rendement van de investering.

De experten van Lemon Consult begeleiden u graag bij het uitstippelen van uw persoonlijk pensioentraject, waar het benutten van de ruimte in het kader van het lange termijnsparen een onderdeel kan van uitmaken.

Steve Bossuyt
Gecertificeerd belastingadviseur
Lemon Consult