Op pensioen of blijven werken? Zorg voor een duidelijk plan!

Wie Mypension.be al eens geraadpleegd heeft, kon ontdekken wanneer hij ten vroegste met pensioen kan gaan en op welk pensioenbedrag hij mag rekenen.

Maar weet u hiermee voldoende? Kan u op basis van deze cijfers beslissen wanneer u stopt met werken? Dit is niet het geval, vermits ook verschillende andere factoren een rol spelen. We illustreren dit met een voorbeeld.

Frank, 61 jaar, is momenteel actief als zaakvoerder van zijn eigen vennootschap. Hij overweegt om vroeger te stoppen met werken dan oorspronkelijk gepland, maar hij is niet zeker of dit financieel haalbaar zal zijn.

Het wettelijk pensioen

Op Mypension.be vindt Frank de berekening van zijn wettelijk pensioen terug. Hieruit blijkt dat hij ten vroegste op 1 juli 2019 kan stoppen met werken. Frank is op dat moment 62 jaar en zal een pensioen ontvangen van € 1.185,42 netto per maand.

Indien Frank daarentegen actief zou blijven tot de wettelijke pensioendatum, zijnde 65 jaar (1 juli 2022), dan zou Frank een pensioen ontvangen van € 1.275,62 netto per maand.

Met andere woorden, door drie jaar langer te werken, zal Frank netto € 90 per maand meer pensioen ontvangen. Maar daar staat dan wel tegenover dat hij drie jaar minder lang een pensioen zal ontvangen dan wanneer op 62 jaar met pensioen gaat.

Om na te gaan welk van beide scenario’s nu het meest voordelig is, berekenen we hierna welk totaal bedrag aan wettelijk pensioen Frank zal ontvangen tot aan z’n overlijden (abstractie makend van indexaties). We maken hierbij de vergelijking tussen de hypothese waarbij Frank 82 jaar oud wordt (= statistische levensverwachting), en de hypothese waarbij hij 92 jaar wordt (+ 10 jaar).

Uit de vergelijking blijkt dat wanneer Frank reeds op 62 jaar zou stoppen met werken, hij op 82 jaar € 24.275 meer pensioen ontvangen zal hebben dan wanneer hij werkt tot 65 jaar. Wordt hij 92 jaar, dan daalt het verschil tot € 13.450.

Kijken we enkel naar het wettelijk pensioen van Frank, dan zouden we kunnen concluderen dat het voordeliger is om te stoppen met werken op 62 jaar. Maar er is meer…

Het aanvullend pensioen

De vennootschap heeft voor Frank als zaakvoerder ook een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd via een groepsverzekering. Deze spaarpot bedraagt ongeveer € 500.000. De eindtaxatie hiervan verschilt naargelang het moment van uitkering. Zonder uitgebreid in te gaan op de verschillende tarieven, kan men algemeen stellen dat het tarief daalt naarmate de uitkeringsleeftijd stijgt.

Een groepsverzekering die bijvoorbeeld wordt uitgekeerd op 62 jaar zal in de personenbelasting worden belast aan 16,5%. Wordt de groepsverzekering echter maar uitgekeerd op 65 jaar (de wettelijke pensioenleeftijd) en blijft Frank tot die datum actief als zelfstandige, dan daalt dit tarief naar 10%.

De impact van dit tariefverschil ziet er voor Frank als volgt uit:

Indien Frank reeds op 62 jaar zou stoppen met werken, dan zou hij € 30.696 extra belastingen verschuldigd zijn op de uitkering van de groepsverzekering dan wanneer hij actief zou blijven tot 65 jaar.

Deze vergelijking pleit dus voor het actief blijven tot 65 jaar, temeer daar het verschil in eindtaxatie van de groepsverzekering groter is dan het verschil in wettelijk pensioen (zie hoger).

Maar nog is de oefening niet ten einde…

Sociale bijdragen

Indien Frank actief blijft tot 65 jaar dan zal hij sowieso de minimale sociale bijdragen verschuldigd zijn. Voor inkomstenjaar 2018 bedragen deze € 715,64 per kwartaal. Frank zal in totaal dus minstens € 8.587,68 aan sociale bijdragen verschuldigd zijn in de periode van 62 tot 65 jaar. Hoe hoog de sociale bijdragen in werkelijkheid bedragen, hangt af van het loon dat Frank zichzelf als zaakvoerder van zijn vennootschap toekent.

Ook deze ‘kost’ moet in de vergelijking worden meegenomen.

Laat een Pensioenscan opmaken

Beslissen of u vervroegd met pensioen gaat, dan wel best nog enkele jaren aan de slag blijft, vergt meer dan een snelle blik op uw wettelijk pensioen. Om een correcte vergelijking te kunnen maken moeten ook heel wat andere factoren in acht worden genomen.

Maar een goede pensioenplanning is meer dan louter een fiscale vergelijking en begint al reeds in het begin van de loopbaan. Het wettelijk pensioenbedrag volstaat doorgaans niet om de gewenste levensstandaard na pensionering aan te houden. Daarom is het belangrijk te weten voor welk aanvullend pensioenkapitaal u zelf moet instaan. Zo weet u waar u naartoe moet werken om zorgeloos te kunnen genieten van een oude dag.

De boodschap is dan ook: laat een Pensioenscan opmaken, met een duidelijk zicht op waar u staat, hoe uw vermogen in de toekomst evolueert en waarin wordt nagegaan welk kapitaal u moet opbouwen om uw levensstandaard aan te houden. Dit zorgt voor een duidelijk plan, zodat u de juiste beslissingen kan nemen. De specialisten van Lemon Consult staan u hierin graag bij.

Liesje Vanneste
Expert fiscale & financiële planning