Een rondleiding doorheen de scans van Lemon Consult

Lemon Consult specialiseert zich in het opmaken van diverse scans voor haar klanten. We gingen te rade bij Liesje Vanneste om uit te zoeken wat deze scans precies inhouden.

U werkt voor Lemon Consult, waar u instaat voor de opmaak van de zogenaamde “scans”. Wat houden deze “scans” juist in?
Een scan houdt in dat we de totale fiscale en financiële situatie van onze klant, zowel op privé als zakelijk vlak in kaart brengen. Vervolgens gaan we, op basis van de persoonlijke doelstellingen en wensen van de klant, zijn situatie analyseren. We scannen als het ware het vermogen en leven van onze klant.

Waarom is het in kaart brengen van de bestaande situatie zo belangrijk?
Door dit allemaal te inventariseren kunnen we niet alleen op een adequate manier nagaan wat de klant wil, maar ook of het wel realiseerbaar is. Het stelt ons in staat om diepgaandere analyses te maken, dan wanneer slechts een deel van de puzzel zichtbaar is. Een successieplanning loskoppelen van het behouden van de levensstandaard is ons inziens bijvoorbeeld onmogelijk. Als u niet weet wat u in de toekomst nog zal nodig hebben om zelf rond te komen, weet u ook niet of u al bepaalde zaken kan of mag regelen naar uw kinderen toe.

Wat is de volgende stap?
Eenmaal we een zicht hebben op de huidige situatie en de wensen en doelstellingen van de klant, gaan we over tot een analyse op vlak van loonpolitiek, pensioenopbouw, successieplanning, fiscaliteit,…. Zijn alle doelstellingen realiseerbaar? Waar zitten de pijnpunten? Zijn er bepaalde zaken waar de klant nog niet heeft bij stilgestaan? Hieruit vloeien dan de adviezen voort.

Kan iedereen bij jullie terecht voor een dergelijke scan? Of richten jullie zich tot een bepaald publiek?
Door de brede waaier aan scans, kan eigenlijk iedereen bij ons terecht. In ons klantenbestand hebben wij bedrijfsleiders, kaderleden, arbeiders, bakkers, loodgieters, vrije beroepers, gepensioneerden,… Afhankelijk van verschillende parameters (vermogenstoestand, leeftijd, familiale situatie, beroep,…) gaan we na welke scan het best bij hen past.

“Het geheel is groter dan de som der delen.”

Een scan is dus voor iedereen nuttig. Kan je wat meer uitleg geven over de verschillende types scan die verkrijgbaar zijn bij jullie?
Bij Lemon Consult zijn er vier basistypes.

Een pensioenscan gaat na hoeveel vermogen u moet opbouwen om uw levensstandaard op pensioenleeftijd te kunnen financieren. Voor veel mensen is dit een zeer belangrijke vraag: “Komen we toe?” We gaan tevens na of alle mogelijkheden om bijkomende pensioenkapitalen op te bouwen (bv. via verzekeringen) op vandaag wel optimaal worden benut.

Via een taxscan wordt er nagekeken of uw zakelijk en privévermogen wel maximaal opbrengt. Het fiscale en financiële potentieel van uw vermogen wordt in kaart gebracht. We bekijken de loonpolitiek voor de bedrijfsleider, doen een nazicht van de vennootschap, geven voorstellen tot herstructurering,…

Een successiescan draait om drie cruciale vragen: wie erft mijn vermogen, hoeveel zal dit kosten en voldoet dit aan mijn verwachtingen? Heel vaak zien we dat mensen niet goed weten wat er met hun vermogen gebeurt als ze komen te overlijden. Bovendien schrikken zij dikwijls van het bijhorende kostenplaatje. Via de successiescan geven we dan ook oplossingen voor deze cruciale vragen. Dit betreft een zeer evoluerende, maar interessante materie. Ik denk hierbij aan de recente hervorming van het erfrecht, de vele nieuwe samengestelde gezinnen, zorgkinderen,…

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar een combinatie van bovenstaande scans, zijnde de totale scan. Het geheel is, zoals alom bekend, groter dan de som der delen. Zoals ik daarjuist al zei hangt alles samen. Maar voor bijvoorbeeld gepensioneerde klanten heeft een taxscan uiteraard geen enkel nut meer en opteren we dan veeleer voor een successiescan.

Een bedrijfsleider van een KMO daarentegen heeft echter alleen maar voordelen bij een totaalscan. Hij of zij is nog volop bezig aan de opbouw van zijn vermogen. Nazicht van zijn vennootschap, zijn loonpolitiek en pensioenopbouw is dus zeker aan de orde. Daarnaast zal zijn vermogen mogelijks onderhevig zijn aan hoge successietarieven bij een onverwacht overlijden. Ook al zijn de kinderen nog minderjarig, er kan bijvoorbeeld reeds een successieplanning worden uitgewerkt naar de partner toe, zodat zij beschermd is. De voorbeelden zijn legio.

Wat is de kostprijs van een scan?
Het is niet makkelijk om daar een antwoord op te geven, gezien dit afhangt van elk individueel dossier. Voor een basis successiescan mag u bijvoorbeeld rekenen op ongeveer € 2.500 (excl. btw). De prijs voor een volledige scan zal uiteraard hoger liggen. De ervaring leert ons echter dat de kostprijs voor een scan maar een fractie is van de besparingen die kunnen worden gerealiseerd door de adviezen die er uit voortvloeien.

Lemon Consult is bovendien erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor kunnen ondernemingen die strategisch advies wensen om de werking van hun onderneming te verbeteren maximaal 40% van hun factuurbedrag gesubsidieerd krijgen.

Omvat een scan ook de uitwerking van de adviezen?
Neen, de scan bevat een inventarisering, een grondige analyse en een bijhorend advies. Maar indien de klant de theorie effectief wil omzetten in de praktijk, dan kan hij ook bij Lemon Consult terecht. Wij kunnen hem van A tot Z begeleiden, gaande van de effectieve uitwerking van een successieplanning tot de herstructurering van een vennootschappengroep.

Bedankt voor de uitleg.
Graag gedaan!