Tot voor kort trokken Belgen die een schenking van roerende goederen (een beleggingsportefeuille, aandelen van een vennootschap,…) wilden organiseren, regelmatig de grens over richting een notaris in Nederland. Interessant hieraan is namelijk dat Nederland geen schenkbelasting heft op schenkingen die worden gedaan door niet-inwoners.

Mits de schenker niet binnen de 3 (in bepaalde gevallen 7) jaar kwam te overlijden, was er ook geen erfbelasting verschuldigd door de begiftigde. Maar een nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft de zogenaamde “kaasroute” gesloten. Of toch niet helemaal?

VLABEL doet de deur dicht…

Op 4 april 2016 publiceerde VLABEL het opmerkelijke standpunt dat wanneer effecten of geldbeleggingen ‘gesplitst’ worden ingeschreven, dit wordt vermoed een ‘bedekte bevoordeling’ te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aandelen van een vennootschap na een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, gesplitst worden ingeschreven in het aandelenregister. De eigendom van de aandelen is dan immers gesplitst tussen de vruchtgebruiker (schenker) en de blote eigenaar (begiftigde).

Het nieuwe standpunt heeft tot gevolg dat bij het later overlijden van de schenker-vruchtgebruiker, de begiftigde-blote eigenaar toch nog erfbelasting moet betalen op de geschonken aandelen, zelfs wanneer de risicotermijn van 3 (of 7) jaar reeds voorbij is. De beoogde successieplanning door het schenken van de blote eigendom voor een Nederlandse notaris wordt op die manier tenietgedaan. Het nieuwe standpunt geldt voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016.

De erfbelasting kan enkel nog vermeden worden door de schenking te laten registeren (in België) en hierop schenkbelasting te betalen. De tarieven hiervoor bedragen 3% in de rechte lijn en 7% in de andere gevallen.

 … maar nog niet op slot

Het standpunt van de Vlaamse belastingdienst treft enkel schenkingen waarbij de schenker zichzelf het vruchtgebruik voorbehoudt. Schenkingen voor een Nederlandse notaris waarbij de volle eigendom wordt overgedragen worden dus niet geviseerd.

Wel moet dan op zoek worden gegaan worden naar alternatieven voor het veelal gewenste controle- of inkomstenbehoud. Daarbij kan gedacht worden aan volgende pistes:

  • De schenker kan de roerende goederen schenken in volle eigendom, doch onder de last voor de begiftigde hem een periodieke lijfrente uit te betalen.
  • De vermogensbestanddelen kunnen ook voorafgaand worden ingebracht in een maatschap, waarna de deelbewijzen van de maatschap (in volle eigendom) aan de begiftigde worden geschonken. Wel moet dan de nodige aandacht worden besteed aan de redactie van de statuten van de maatschap opdat de schenker de maximale controle over het vermogen kan behouden.

Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden bij een op maat uitgewerkte successieplanning. Wel moet de nodige zorg besteed worden aan het opstellen van de juridische documenten, zodat de wensen en verlangens van de schenker vervuld worden.

Dieter Bossuyt
belastingconsulent

Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult,Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult, Lemon Consult