Uw studiejaren regulariseren: een goed idee?

In de media is recent heel wat verschenen omtrent de mogelijkheid om uw studiejaren te regulariseren en zo later een hoger pensioen te krijgen. Tijd voor een overzicht en een antwoord op de vraag of het al dan niet interessant is.

Berekening van het wettelijk pensioen

Voor elk jaar dat u werkt, of geniet van een gelijkgestelde periode, bouwt u pensioenrechten op. Sinds kort tellen studiejaren in geen enkel stelsel meer mee voor de berekening van de hoogte van uw pensioen. Voor vastbenoemde ambtenaren geldt wel een overgangsmaatregel.

Regulariseren van uw studiejaren

Sinds 1 december 2017 is het in alle stelsels mogelijk om studiejaren om te zetten in gewerkte jaren, mits betaling van een bijdrage. Dit dus zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

Deze mogelijkheid bestaat evenwel enkel voor de studiejaren vanaf uw 20 jaar. Wie z’n hogere studies aanvatte op 18 jaar zal dus niet alle studiejaren kunnen regulariseren.

Opgelet! Het regulariseren van uw studiejaren heeft enkel invloed op uw pensioenbedrag. U zal dus niet vroeger met pensioen kunnen gaan door uw studieperioden te regulariseren.

Wanneer en voor welk bedrag?

De te betalen bijdrage is voor iedereen gelijk, ongeacht onder welk stelstel u actief bent. Er wordt wel een onderscheid gemaakt afhankelijk van hoe lang u al bent afgestudeerd:

  • Regularisatie binnen de 10 jaar na studies: € 1.500 per jaar
  • Regularisatie vanaf het 11de jaar na studies: de actuele waarde van het latere pensioen dat men zal krijgen

Het loont dus om binnen de 10 jaar na uw studies te regulariseren. Daarna stijgt de kost sterk.

Gezien heel wat mensen deze gunstige periode al zijn gepasseerd, werd voorzien in een overgangsperiode. Deze overgangsperiode is echter wel verschillend afhankelijk van het stelsel waaronder u werkt:

  • Voor werknemers en zelfstandigen loopt de gunstige periode van 1 december 2017 tot 30 november 2020. De bijdrage bedraagt in deze periode € 1.500 per jaar. Tijdens deze periode kunnen ook studiejaren voor de 20ste verjaardag worden geregulariseerd, zij het mits betaling van de actuele waarde van het latere pensioen.
  • Voor ambtenaren zijn er twee periodes:
    • De eerste gunstige periode loopt van 1 december 2017 tot 30 november 2019. De bijdrage bedraagt in deze periode € 1.275 per jaar.
    • De tweede gunstige periode loopt van 1 december 2019 tot 30 november 2020. De bijdrage bedraagt in deze periode € 1.500 per jaar.

Een overzicht:

De regularisatie onder de nieuwe regels kan enkel gebeuren voor pensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 ingaan.

Fiscaal aftrekbaar

De regularisatiebijdrage is voor een werknemer en een ambtenaar een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en dus fiscaal aftrekbaar. Het belastingvoordeel komt overeen met de aanslagvoet van uw hoogste inkomstenschijf. Afhankelijk van uw inkomen kan dit oplopen tot 50% (excl. gemeentebelasting).

Voor een zelfstandige is de bijdrage een aftrekbare sociale bijdrage. Het voordeel is dus dubbel:

  • Enerzijds geniet u een besparing in de personenbelasting à rato van het marginaal belastingtarief (maximum 50% + gemeentebelasting).
  • Anderzijds wordt ook de berekeningsbasis van de sociale bijdragen verminderd.

Extra pensioen?

De belangrijkste vraag is nu wat deze regularisatie opbrengt aan extra pensioen. Dit zal opnieuw afhankelijk zijn van het stelsel waaronder werd geregulariseerd:

Altijd (fiscaal) interessant?

Indien we enkel kijken naar het brutobedrag, dan lijkt de maatregel zeer interessant. Voor een werknemer bedraagt het belastingvoordeel op de betaalde bijdrage tussen de € 375 en € 813,75 (voor een zelfstandige ligt dit zelf nog hoger). De netto kost bedraagt dus tussen de € 1.125 en € 686,25. Dit betekent dat u een bruto voordeel heeft van zodra u tussen de 4,2 en 2,6 jaar een pensioen ontvangt.

De vraag is echter wat u netto zal overhouden van dit bijkomend bruto pensioen. Tot voor kort was het zo dat een bijkomend bruto pensioen bij bepaalde personen (alleenstaanden) kon leiden tot een lager netto pensioen, de zogenaamde pensioenval. De regering heeft dit probleem intussen deels opgelost. In sommige situaties is het echter nog steeds mogelijk dat het netto pensioen nagenoeg hetzelfde blijft, ook al stijgt het bruto pensioen. Soms heeft bijbetalen eveneens geen zin omdat men een minimumpensioen geniet of een volledige carrière van 45 jaar zal kunnen aantonen.

Praktisch

De regularisatie dient te gebeuren in het stelsel waarin u zich bevindt op het moment van de aanvraag. Bent u op dat moment actief als bediende, dan kan u enkel regulariseren onder de hiervoor vermelde voorwaarden voor bedienden.

U kan maximaal tweemaal een aanvraag indien. U hoeft dus niet alle jaren in één keer te regulariseren. De aanvraag gebeurt per brief, per mail of via de website mypension.be.

Conclusie

Of het regulariseren van uw studiejaren ook voor u interessant is, hangt onder meer af van uw persoonlijke inkomenssituatie en uw leeftijd. Ga daarom niet overhaast te werk en laat berekenen welk voordeel er voor u tegenover staat.

Liesje Vanneste
Expert Tax Planning