Weet u vanaf wanneer u een wettelijk pensioen kan ontvangen? Reeds twee miljoen mensen hebben het antwoord gevonden op de website Mypension.be. Het moment van pensionering is dan ook een belangrijk aspect in het kader van een goede financiële planning en het bekomen van gemoedsrust. Maar welke factoren spelen hierbij nog een rol? Is enkel de datum van uw wettelijk pensioen belangrijk? En wat is de impact hiervan op uw pensioenverzekeringen?

Wanneer heeft u recht op een wettelijk pensioen?

De wettelijke pensioenleeftijd is tot op vandaag nog steeds 65 jaar. In 2025 zal deze echter stijgen tot 66 jaar, om vervolgens in 2030 op te klimmen tot 67 jaar.

Indien u echter voldoende loopbaanjaren kan aantonen, kan u vervroegd met pensioen gaan. Wie op 60 jaar minstens 43 loopbaanjaren heeft, kan reeds vanaf dan een wettelijk pensioen ontvangen.  Bij een pensionering op 61 jaar, gaat het om minimaal 42 loopbaanjaren. En wie op 62,5 jaar minstens 41 jaren op de teller heeft staan, kan eveneens vervroegd met pensioen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen perioden van inactiviteit (vb. werkloosheid met een vergoeding) worden gelijkgesteld met perioden van tewerkstelling.

Via mypension.be kan u de vroegst mogelijke pensioendatum over de drie stelsels heen berekenen. Ook mensen met een gemengde loopbaan (een combinatie van werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar) kunnen hier dus terecht.

Hoeveel bedraagt uw wettelijk pensioen?

De exacte berekeningswijze van het pensioen is afhankelijk van uw sociaal statuut.

Bij werknemers en zelfstandigen houdt men rekening met de duur van de beroepsloopbaan, het beroepsinkomen en de gezinstoestand. Elk gewerkt jaar in het werknemers- of zelfstandigenstelsel, of hiermee gelijkgesteld, geeft recht op een pensioengedeelte.

Voor de berekening van het pensioen van een ambtenaar wordt er geen rekening gehouden met het beroepsinkomen, maar houdt men rekening met een referentiewedde die bij de meeste categorieën overheidspersoneel overeenstemt met de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar van de loopbaan, voorheen laatste vijf loopbaanjaren.

Tegen het einde van het jaar zal het mogelijk zijn om via mypension.be te berekenen hoeveel uw pensioen zal bedragen. Op termijn zal u zelfs kunnen simuleren wat de impact is van vroeger stoppen of langer werken op de hoogte van uw wettelijk pensioen. Deze informatie kan u helpen om een weloverwogen beslissing te maken over wanneer u zal stoppen met werken.

Bent u echter ouder dan 55 jaar, dan kan u op vandaag bij de Pensioendienst reeds een raming aanvragen van zowel uw pensioendatum als uw pensioenbedrag. Dit kan zowel telefonisch, online of via een gewestelijk kantoor.

Wanneer worden uw pensioenkapitalen uitgekeerd?

Mogelijks zal u niet enkel een wettelijk pensioen ontvangen, maar heeft u, of uw werkgever, de voorbije jaren op een fiscaalvriendelijke wijze gespaard via de zogenaamde tweede pensioenpijler. Het gaat daarbij om volgende technieken:

  • Een vrij aanvullend pensioen (voor alle zelfstandigen)
  • Een individuele pensioentoezegging of groepsverzekering (voor zelfstandigen actief via een vennootschap).
  • Een groepsverzekering (voor alle werknemers)

Een overzicht van de verschillende pensioenpijlers vindt u hier.

Sinds 1 januari 2015 is de uitkering van pensioenkapitalen uit de tweede pijler gekoppeld aan het wettelijk pensioen. Dit betekent dat:

  • De pensioenkapitalen mogen worden uitgekeerd vanaf het moment dat u recht heeft op een wettelijk pensioen, maar het pensioen nog niet effectief hebt opgenomen.
  • De pensioenkapitalen moeten worden uitgekeerd op het moment dat u effectief geniet van een wettelijk pensioen.

Invloed op uw pensioenplanning?

Heeft de gewijzigde datum van uitkering van de pensioenkapitalen een invloed op een pensioenplanning? In veel gevallen zal het antwoord op deze vraag JA zijn. Pensioenkapitalen die vroeger al konden worden uitgekeerd op bijvoorbeeld 60 jaar, zullen nu niet langer kunnen worden gebruikt om de periode tussen de effectieve pensionering en het verkrijgen van het wettelijk pensioen te overbruggen. We illustreren dit met een voorbeeld.

Frank (53 jaar) wenst te stoppen met werken op 58 jaar. Op dat moment zal hij echter onvoldoende loopbaanjaren kunnen aantonen om een vervroegd wettelijk pensioen te ontvangen. Dit zal pas vanaf zijn 66ste mogelijk zijn.

Situatie vóór 2015
Frank kon de kapitalen van zijn pensioenverzekeringen uit de tweede pijler gebruiken om de periode tussen 60 en 66 jaar te overbruggen.

Situatie na 2015
De pensioenkapitalen uit de tweede pijler mogen niet worden uitgekeerd tot op het moment dat Frank recht heeft op een wettelijk pensioen, in casu 66 jaar. Frank kan deze kapitalen dus niet langer gebruiken om de periode tussen 60 en 66 jaar te overbruggen.

Frank zal dus op zoek moeten gaan naar andere manieren om deze periode van 8 jaar te overbruggen, of zal langer aan de slag moeten blijven.

Besluit

In het kader van een goede pensioenplanning en het bekomen van gemoedsrust op pensioenleeftijd, dient u voldoende aandacht te besteden aan het moment van pensionering. Dit heeft immers niet alleen een impact op uw wettelijk pensioen, doch ook op uw pensioenverzekeringen.