UPDATE: Fiscale hervorming in de pijplijn:
wat is de impact op uw familiale planning?

In de zomer van 2022 lanceerde de minister van Financiën zijn visienota voor het doorvoeren van een brede fiscale hervorming. Onlangs publiceerde de minister een nieuwe nota waarin de maatregelen vermeld staan die hij in een eerste fase van de hervorming wenst door te voeren. In deze bijdrage lichten we de wijzigingen uit het voorstel toe die een impact kunnen hebben op uw familiale planning.

Inkomen

De regering geeft aan de lasten op arbeid te willen verlagen. Om dit te bewerkstelligen wordt de belastingvrije som, zijnde het inkomen waarop geen belastingen betaald moeten worden, opgetrokken van € 10.160 naar € 13.500.

Daarnaast wordt het inkomen waarop de 45%-belastingschijf van toepassing is, verbreed. Hierdoor vindt het hoogste tarief in de personenbelasting, zijnde 50%, minder snel toepassing. Concreet zou het hoogste tarief toegepast worden vanaf een netto belastbaar inkomen van € 60.000. Op vandaag gebeurt dit al vanaf een inkomen van € 46.440.

Verder zullen een aantal voordelen van alle aard die op vandaag forfaitair gewaardeerd worden voortaan op basis van hun werkelijke waarde belast worden. In de nota is er sprake van de voordelen die betrekking hebben op de gratis terbeschikkingstelling van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel. De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens blijft behouden.

Pensioen

Er zou ook werk gemaakt worden van een hervorming van de 80%-regel. De maximale aftrekbare premie van een individuele pensioentoezegging of groepsverzekering wordt volledig afhankelijk gemaakt van de bruto jaarbezoldiging van het jaar zelf. Tot een bezoldiging gelijk aan het tussenplafond inzake sociale bijdragen (op vandaag ongeveer € 71.000) mag maximaal 12% van het loon in een IPT-contract of groepsverzekering ondergebracht worden. Voor het loon boven het tussenplafond geldt een grens van 32% van het loon.

Hoewel dit niet in de nota zelf vermeld staat, werd in de media ook gewag gemaakt van elke wijzigingen op het vlak van aanvullende pensioenopbouw in de derde pijler.

Nadat onlangs beslist werd dat het fiscaal voordeel in het lange termijnsparen niet langer opgevuld zal kunnen worden met kapitaalaflossingen van een lening zou ook de mogelijkheid om de korf van het lange termijnsparen op te vullen door premies te storten in een fiscale levensverzekering verdwijnen.

Daarnaast zou ook het verhoogde maximum inzake pensioensparen (op vandaag een premie van € 1.270) verdwijnen. Het gewone maximum van € 990 per jaar blijft wel behouden.

Vermogen

Wie op vandaag een woning sloopt en herbouwt kan, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, aanspraak maken op een btw-verlaging. Deze tijdelijke maatregel die in principe eind 2023 afliep wordt permanent gemaakt. Door daarnaast de huidige verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% te harmoniseren naar 9% zal hierdoor voortaan 9% btw verschuldigd zijn bij een sloop en herbouw in plaats van het normale 21%-tarief.

Door een hervorming en verstrenging van de DBI-regel verliezen DBI-fondsen hun fiscaal gunstregime. Hierdoor zullen vennootschappen die in deze beleggingsfondsen investeren voortaan op de meerwaarde en dividenden vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Tot slot wordt de taks op de effectenrekeningen verdubbeld van 0,15% naar 0,30%.

De fiscale hervorming bevindt zich momenteel nog in een voorbereidende fase. De voormelde maatregelen zijn dus nog geenszins definitief. Het blijft afwachten wanneer en of (al) deze maatregelen door het parlement aanvaard worden. We volgen de verdere evoluties verder voor u op.

Steve Bossuyt
Gecertificeerd belastingadviseur