Algemene voorwaarden & informatieverstrekking

Over deze website

De op deze website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Lemon Consult, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Stationsstraat 20, ondernemingsnummer 0659.679.380.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Lemon Consult. Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. Het is wel toegelaten om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming de op deze website gepubliceerde artikels te gebruiken of te reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk gebruik.

Lemon Consult geeft geen waarborgen aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op autonome verantwoordelijkheid van de bezoeker. Lemon Consult is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden door acties genomen op basis van informatie verworven door bezoek aan deze website.

Door het eenvoudig raadplegen of op andere wijze gebruiken van deze website gaat elke bezoeker impliciet akkoord met de algemene voorwaarden.

Over de dienstverlening

Lemon Consult verstrekt raad over financiële planning aan haar cliënten, d.w.z. raad over het optimaliseren van het vermogen van de cliënt op basis van de behoeften en doelstellingen die de cliënt meedeelt, en indien de cliënt hierom uitdrukkelijk verzoekt, het begeleiden van de cliënt bij de verwezenlijking van het door Lemon Consult voorgestelde actieplan.

De raad bestaat uit een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij in principe volgende 4 aspecten aan bod komen:

   1. het burgerlijk recht,
   2. het fiscaal recht en de fiscaliteit,
   3. de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid
   4. de economische en financiële context

Lemon Consult is sinds 6 september 2016 erkend als belastingadviseur door het Institute for Tax advisors and Accountants (ITAA, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel), onder nummer 225203 3 N 16.

In deze hoedanigheid verstrekt Lemon Consult advies over alle belastingaangelegenheden aan haar cliënten, staat zij in voor de opmaak van fiscaal-juridische documenten en adviseert en begeleidt zij haar cliënten bij de overdracht van hun onderneming, al niet in uitvoering van een actieplan dat volgt uit de opmaak van een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt, zoals hiervoor bedoeld.

Tot stand koming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de overeenkomst komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

   • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende overeenkomst door Lemon Consult in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend,
   • hetzij op het moment dat Lemon Consult aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien Lemon Consult de door de cliënt ondertekende overeenkomst nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomst, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

Duur en opzegging van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten, vermits het een niet-recurrente opdracht betreft.

De overeenkomst eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 Oud B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 Oud B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan Lemon Consult van:

   • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
   • alles wat Lemon Consult bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

Onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst om bepaalde redenen

Lemon Consult kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

   • omstandigheden die de onafhankelijkheid van Lemon Consult in het gedrang brengen,
   • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
   • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden  en in de overeenkomst,
   • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan Lemon Consult zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst Lemon Consult de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien Lemon Consult kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden  en in voorkomend geval in de overeenkomst, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan Lemon Consult.

Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is Lemon Consult gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Lemon Consult brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor Lemon Consult opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

Lemon Consult is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

Erelonen

Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op Lemon Consult en voorzien in de overeenkomst, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

   • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,
   • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

Lemon Consult kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Lemon Consult. Indien geen (tijdige) betwisting Lemon Consult bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

Betwistingen van kosten en erelonen aangaande de uitvoering van de opdracht als belastingconsulent mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Institute for Tax advisors and  Accountans, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg.

Modaliteiten van de overeenkomst

De opdracht

De cliënt is gehouden Lemon Consult te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lemon Consult verstrekte informatie. Lemon Consult is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door Lemon Consult verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

Lemon Consult zal haar adviezen baseren op de fiscale wetgeving zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op datum waarop het advies verstrekt wordt. Voor de interpretatie van deze wetgeving zal Lemon Consult zich baseren op de op dito datum bekende standpunten zoals die blijken uit de op dat ogenblik gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer. Lemon Consult zal geenszins aangesproken kunnen worden voor wetgeving of standpunten omtrent deze wetgeving gepubliceerd na de datum van het verstrekt advies.

De cliënt erkent verder dat de fiscale wetgeving een complex gegeven is en de interpretatie ervan dikwijls aanleiding geeft tot tegenstrijdige standpunten in de rechtspraak en rechtsleer. Lemon Consult zal evenmin aangesproken kunnen worden omdat zij niet alle standpunten met betrekking tot de in het advies behandelde leerstukken heeft vermeld.

Gezien de manier van implementeren van een advies zeer belangrijk is, zal Lemon Consult evenmin aangesproken kunnen worden voor de implementatie van zijn advies, indien hij zelf niet bij deze implementatie betrokken werd.

De cliënt erkent tenslotte dat de professionele opdracht als gecertificeerd belastingadviseur bestaat in de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 6 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur. In de mate de adviezen, betrekking hebben op materies, die vreemd zijn aan voormelde professionele opdracht, worden ze uitsluitend verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat ze bevestigd worden door een door de klant aangestelde deskundige in deze materies.

Geheimhouding

Het is Lemon Consult niet toegelaten om bedrijfs- en persoonlijke informatie van de cliënt bekend te maken of aan derden ter beschikking te stellen zonder diens medeweten.

Evenwel verleent de cliënt hierbij toestemming aan Lemon Consult om alle bedrijfs- en persoonlijke informatie van de cliënt mee te delen aan andere professionele partijen (notaris, accountant, bankier, verzekeringsmakelaar,…) voor zover en in de mate dat dit nodig is voor de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Met het oog op de beperking van de aansprakelijkheden van Lemon Consult is het, behoudens schriftelijke toestemming van Lemon Consult, de cliënt niet toegestaan de producten van Lemon Consult (adviezen, ontwerpen van overeenkomsten, notulen, …) te exploiteren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door Lemon Consult overgemaakte stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het afsluiten van een overeenkomst met Lemon Consult stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens die hij/zij aan Lemon Consult overmaakt, door Lemon Consult worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht.

De cliënt stemt er eveneens uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens die hij/zij aan Lemon Consult overmaakt, door Lemon Consult worden verwerkt:

 1. om de cliënt ook na de uitvoering van onderhavige overeenkomst blijvend te informeren aangaande fiscale en financiële topics via een periodieke nieuwsbrief;
 2. om de cliënt te informeren aangaande infosessies, seminaries,… die door Lemon Consult worden georganiseerd;
 • om de cliënt op een gerichte wijze te benaderen en te informeren, bv. naar aanleiding van de inwerkingtreding van een nieuwe wetgeving die voor de cliënt relevante gevolgen heeft of kan hebben.

Indien de cliënt zijn toestemming voor dit verwerkingsdoel niet wenst te verlenen of wenst in te trekken, dient de cliënt een schrijven te richten aan Lemon Consult (Stationsstraat 20, 8210 Loppem) of een e-mail te sturen naar info@lemonconsult.be.

Overeenkomst afgesloten via de website

De cliënt beschikt over de mogelijkheid om via de website van Lemon Consult (www.lemonconsult.be) een overeenkomst af te sluiten. Behoudens afwijkende bepaling zijn onderhavige algemene voorwaarden integraal van toepassing op de overeenkomsten die op deze wijze zijn afgesloten.

Het afsluiten van een overeenkomst met Lemon Consult via de website is enkel mogelijk indien de cliënt zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten overeenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd” dienen aan te vinken.

Bestelling

De overeenkomst tussen de cliënt en Lemon Consult komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het aanklikken door de cliënt van de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”.

Aanvang van uitvoering van de dienst

Na plaatsing van de bestelling ontvangt de cliënt per mail een vragenlijst en wordt hem gevraagd verschillende documenten bezorgen. Tevens zal Lemon Consult contact opnemen met de cliënt met het oog op het vastleggen van een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Voorschot 

Na plaatsing van de bestelling wordt aan de cliënt een forfaitair voorschot van 500 EUR, excl. BTW gefactureerd. 

Herroeping

De cliënt beschikt over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf het plaatsen van de bestelling, om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroeping gebeurt door het verzenden van een email met leesbevestiging naar info@lemonconsult.be of het verzenden van een aangetekende brief naar Lemon Consult, Stationsstraat 20, 8210 Loppem.

Bijzondere bepalingen met betrekking het online opleidingstraject “Start To Plan”.

De cliënt beschikt over de mogelijkheid om via de website van Lemon Consult (www.lemonconsult.bein te tekenen op een online opleidingstraject “Start To Plan” (hierna het “Opleidingsplatform” genoemd)Het Opleidingsplatform laat de cliënt toe om op een eenvoudige wijze toegang te verkrijgen tot een databank van filmpjes met betrekking tot successie- en pensioenplanning. 

Behoudens de bijzondere bepalingen zoals hierna opgenomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden hierop integraal van toepassing. 

Bestelling 

Elke inschrijving op het Opleidingsplatform dient te gebeuren door de cliënt via onze website (www.lemonconsult.be). 

De overeenkomst tussen de cliënt en Lemon Consult komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het aanklikken door de cliënt van de hyperlink “Abonneer”. 

Het afsluiten van een overeenkomst met Lemon Consult met betrekking tot het Opleidingsplatform is enkel mogelijk indien de cliënt zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden. Hiertoe zal de cliënt, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd” dienen aan te vinken. 

Facturatie en toegang 

Na plaatsing van de bevestiging zendt Lemon Consult een factuur aan de cliënt. Het Opleidingsplatform zal toegankelijk gemaakt worden na volledige betaling van de factuur. 

De toegang tot het Opleidingsplatform gebeurt aan de hand een persoonlijke, niet overdraagbare, login welke na ontvangst van de volledige betaling van de factuur aan de cliënt wordt bezorgd via mail. Indien de login na betaling niet binnen een redelijke termijn zou zijn toegekomen bij de cliënt, zal de cliënt Lemon Consult hiervan op de hoogte stellen via e-mail gericht aan ‘info@lemonconsult.be’ en vergezeld van geldig betalingsbewijs en alle relevante informatie die Lemon Consult in staat moet stellen om de cliënt de bestelde login te bezorgen. Lemon Consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging bij de bezorging van de login. 

Gebruiksperiode 

De gebruiksperiode van het gebruiksrecht op het Opleidingsplatform bedraagt 12 maanden. De gebruiksperiode gaat in op de startdatum en begint vanaf die datum te lopen. De startdatum is de datum waarop de login voor het Opleidingsplatform aan de cliënt wordt verstrekt. 

De overeenkomst tussen de cliënt en Lemon Consult met betrekking tot het Opleidingsplatform wordt steeds afgesloten per jaar, ingaand vanaf de startdatum zoals in vorige alinea vastgesteld. 

Tenzij de cliënt via e-mail of schriftelijk Lemon Consult uiterlijk 30 dagen voor de vervaldag van de abonnementsformule op het Opleidingsplatform op de hoogte brengt de overeenkomst niet te willen verlengen, zal de overeenkomst automatisch vernieuwd worden voor eenzelfde periode gelijk aan de initieel overeengekomen periode. 

Lemon Consult behoudt het recht om bij verlenging van de overeenkomst, de prijzen voor het gebruik van de inhoud en/of van het Opleidingsplatform redelijkerwijze aan te passen in functie van diverse economische elementen, bv. inflatie, hogere kost cyber security, enz. 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de stopzetting van de samenwerking tussen de cliënt en Lemon Consult leiden tot de stopzetting van de toegang tot het Opleidingsplatform en de inhoud erop. 

Inhoud van het Opleidingsplatform 

De cliënt mag de inhoud en de documentatie die via het Opleidingsplatform ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigen, vertalen, aanpassen of opslaan in enige vorm of op enige wijze noch mag hij de inhoud en de documentatie geheel of gedeeltelijk, meedelen of doorgeven aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lemon Consult. 

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de cliënt dat de informatie op het Opleidingsplatformstandaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de cliënt dat Lemon Consult geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van het Opleidingsplatform om aan de specifieke behoeften van de cliënt te beantwoorden.  

Lemon Consult kanniet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het occasioneel niet functioneren van het Opleidingsplatform, of indien er om welke reden ook data zou verloren gaan of zijn gegaan.  

Lemon Consult kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoudelijke aspecten van het Opleidingstraject en de informatie, data, die op het platform werd geplaatst, noch voor de juistheid ervan noch indien de inhoud rechtstreeks of onrechtstreeks tot schade zou leiden voor de cliënt. 

Eigendom 

Het Opleidingsplatform, de content ervan, zijn en blijven geheel of gedeeltelijk steeds de volledige eigendom van Lemon Consult en mogen op geen enkele wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van Lemon Consult overgedragen worden. Noch mag het Opleidingsplatform, de content, bijgevoegde documenten, delen van de content enz. op enigerlei wijze gebruikt worden naar derden toe of door derden. Het vertonen van het Opleidingsplatform of de content ervan aan een of meerdere personen andere dan de door de cliënt aangewezen gebruikers van de login is strikt verboden en onderhevig aan schadevergoeding. 

Aansprakelijkheid

Lemon Consult is niet aansprakelijk voor enige schade geleden ten gevolge van de toepassing van verstrekte adviezen wanneer de cliënt niet een volledig, getrouw en pertinent overzicht van zijn financiële, familiale en/of professionele situatie heeft gegeven, of enige informatie van welke aard ook heeft achtergehouden waarvan de cliënt redelijkerwijs mocht aannemen dat die bij de besluitvorming relevant zou zijn. Lemon Consult is enkel verantwoordelijk voor directe schade voortvloeiend uit of verband houdend met nalatigheid, opzet of grove fout bij uitvoering van haar opdracht.

Lemon Consult baseert zich voor het verstrekken van haar adviezen op de  informatie die de cliënt haar heeft overgemaakt, evenals op de fiscale en sociale wetgeving zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op datum waarop het advies verstrekt wordt. Voor de interpretatie van deze wetgeving zal Lemon Consult zich baseren op de op dito datum bekende standpunten zoals die blijken uit de op dat ogenblik gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer. Lemon Consult zal geenszins aangesproken kunnen worden voor wetgeving of standpunten omtrent deze wetgeving gepubliceerd na de datum van het verstrekt advies.

De contractuele, extracontractuele of andere aansprakelijkheid van Lemon Consult is beperkt tot het bedrag waarop de door Lemon Consult afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Lemon Consult eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot één maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht zou betreffen, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor Lemon Consult, haar vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

Interne gedragsregels

Bij de uitvoering van haar opdracht zet Lemon Consult zich op loyale, billijke, objectieve en professionele wijze in voor de belangen van haar cliënten.

Alle informatie die aan cliënten of potentiële cliënten wordt verstrekt, met inbegrip van publicitaire mededelingen, is correct, duidelijk en niet misleidend. Lemon Consult zal geen enkele vertrouwelijke informatie over cliënten of potentiële cliënten verspreiden naar derden toe of openbaar maken.

Lemon Consult verbindt zich er toe om de nodige kennis en vaardigheden te behalen en te onderhouden naargelang wijziging in de wetgeving. Bij de uitvoering van haar opdracht, schikt Lemon Consult zich naar de bepalingen m.b.t. marktpraktijken en consumentenbescherming.

Alvorens haar opdracht uit te voeren, wordt aan de cliënten of potentiële cliënten de algemene voorwaarden op een duurzame drager bezorgd.

Vóór de opdracht wordt uitgevoerd, moet met elke cliënt een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten.

Specifiek voor wat betreft het verstrekken van raad over financiële planning, moet voorafgaand aan het verstrekken van de raad, alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk worden ingezameld, zodat hem passende raad kan worden gegeven.

De informatie over de vermogensrechtelijke situatie van de cliënt bevat gegevens over de aard en omvang van zijn reguliere inkomsten, zijn activa, waaronder liquide middelen, beleggingen en vastgoed, en zijn reguliere of geplande financiële verplichtingen.

Belangenconflicten

Lemon Consult dient alle redelijke maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen tussen enerzijds hemzelf, of de personen die hem controleren, haar leiders of medewerkers, en anderzijds haar cliënten, of tussen haar cliënten onderling.

Als het niet mogelijk blijkt een belangenconflict te vermijden dient Lemon Consult alle redelijke maatregelen nemen om dat conflict te identificeren en te beheren teneinde aldus te voorkomen dat dit de belangen van de cliënten zou schaden.

Als de genomen maatregelen met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de cliënten kan worden afgewend, wordt de cliënt, vóór hem raad wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict. De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de cliënt, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet verder een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten. Als de cliënt om die reden beslist de overeenkomst inzake financiële planning stop te zetten, moet hij geen vergoeding betalen.

Procedures belangenconflicten

Met het oog op het beleid inzake belangenconflicten heeft Lemon Consult in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen Lemon Consult of met haar verbonden personen en een cliënt. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Lemon Consult en haar nadrukkelijk onafhankelijk statuut.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Lemon Consult de situaties in kaart gebracht waarbij een risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij Lemon Consult er belang bij heeft een bepaald advies te verstrekken, om dit naderhand mee te implementeren
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij Lemon Consult, of de personen die Lemon Consult controleren, haar leiders of medewerkers een concurrent (kunnen) zijn van de cliënt.
 • Situaties waarbij Lemon Consult optreedt als raadgever van twee verschillende cliënten die met elkaar in onderhandeling zijn (bv. betreffende de overname van de ene cliënt door de andere cliënt).

Lemon Consult neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

   • Het opstellen van interne gedragscode (zie interne gedragsregels);
   • Een vast verloningsbeleid, onafhankelijk van het aantal verwerkte dossiers;
   • Een vast facturatiebeleid, onafhankelijk van producten, maar uitsluitend op uurbasis;
   • Een beleid dat gericht is op intern overleg aangaande het te verstrekken advies aan de cliënt.
   • Een beleid dat erop toeziet dat de medewerkers enkel advies geven en dus geen producten proberen verkopen en in staat zijn om aan de cliënten dit advies op een objectieve en professionele wijze toe te lichten;
   • Een beleid dat het recht voorbehoudt om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten aangepast en/of geactualiseerd worden.

Verklaring

Lemon Consult verklaart dat zij optreedt als een partij die onafhankelijk is ten aanzien van de emittenten en de gereglementeerde ondernemingen en dat zij :

   • Geen vergoedingen, commissies en andere geldelijke voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks in ontvangst te nemen van gereglementeerde ondernemingen of emittenten;
   • Geen gelden en financiële producten van zijn cliënten in ontvangst neemt en bijhoudt;
   • Haar cliënten geen beleggingsadvies verstrekt als bedoeld in artikel 2, 9°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en ruimer gezien, geen enkel advies over transacties in individuele financiële producten verstrekt;
   • Geen mandaten of volmachten bezit op rekeningen van haar cliënten.

Rechten en plichten van Lemon Consult

Lemon Consult voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het ITAA.

Lemon Consult zal zich bij het verstrekken van raad over financiële planning, en bij de uitvoering van haar opdracht als belastingconsulent volledig en exclusief baseren op de informatie die de cliënt haar heeft overgemaakt, evenals op de fiscale wetgeving zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op datum waarop het advies verstrekt wordt. Noch de cliënt, noch Lemon Consult gaan tegenover elkaar de verbintenis aan om te garanderen dat deze gegevens overeenstemmen met de actuele (vermogens)toestand van de cliënt.

Lemon Consult kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

Alle cijfers in een analyse- en adviesrapport zijn afkomstig uit prognoses, schattingen of simulaties. Ze zijn niet absoluut te interpreteren doch dienen als indicatie. Bovendien gaat het voornamelijk om toekomstige waarden die onderhevig kunnen zijn aan verandering in de wetgeving terzake.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is Lemon Consult niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

Lemon Consult mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet dd. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Lemon Consult zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als belastingconsulent laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, heeft Lemon Consult zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als belastingadviseur laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door het ITAA.

Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

   • Lemon Consult alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
   • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen, te verrichten;
   • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van Lemon Consult;
   • indien Lemon Consult hierom verzoekt, elke wijziging met betrekking tot zijn persoonlijke situatie, alsook met betrekking tot zijn doelstelling en behoeften, mede te delen;
   • indien Lemon Consult hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
   • na te gaan of de door Lemon Consult geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Verbod op afwerving

De cliënt en Lemon Consult verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en Lemon Consult, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer/ verwerking van persoonsgegevens

Hiervoor verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgisch recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van Lemon Consult is gevestigd.