Privacybeleid Lemon Consult

Onderhavig privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lemon Consult, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Stationsstraat 20, ondernemingsnummer 0659.679.380 (hierna “Lemon Consult” genoemd).

Door het aangaan van een contractuele relatie met Lemon Consult, de website (www.lemonconsult.be) te bezoeken of het inschrijven op de nieuwsbrief van Lemon Consult, verklaart u dat u kennis hebt genomen van ons privacybeleid en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan, met de opname van uw persoonsgegevens in de bestanden van Lemon Consult en met de verwerking ervan door Lemon Consult.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer u met ons klantenrelatie aangaat worden onder meer volgende gegevens als persoonsgegevens aangemerkt:

 • Identificatiegegevens zoals de naam en voornaam van de cliënt, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres…
 • Gegevens in verband met de familiale situatie van de cliënt: huwelijksvoorwaarden, relatie met de (klein)kinderen en andere verwanten,…
 • Gegevens in verband met de vermogenstoestand en -samenstelling van de cliënt: gegevens in verband met de aard en omvang van zijn reguliere inkomsten, zijn activa, waaronder liquide middelen, beleggingen en vastgoed,…
 • Gegevens in verband met reeds genomen stappen inzake vermogensplanning: testamenten, schenkingsaktes,….
 • Gegevens die verband houden met tevredenheidsenquêtes

Wanneer u zich via onze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden volgende gegevens als persoonsgegevens beschouwd: naam, voornaam en e-mailadres.

Wanneer worden deze gegevens verzameld?

Deze gegevens worden ingezameld hetzij wanneer u cliënt wordt bij Lemon Consult, hetzij wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van Lemon Consult.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BV Lemon Consult, met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Stationsstraat 20, ondernemingsnummer 0659.679.380.

De verantwoordelijke is erkend als gecertificeerd belastingadviseur door het Institute for Tax Advisors & Accountants (nummer 225203 3 N 16).

Alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan u schriftelijk overmaken op het bovenstaande adres of via e-mail (info@lemonconsult.be).

Waarvoor worden de ingezamelde gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens (als cliënt) worden door Lemon Consult verwerkt met het oog op het verstrekken van raad over financiële planning of het verstrekken van advies inzake belastingaangelegenheden.

Mits uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden de persoonsgegevens door Lemon Consult tevens verwerkt:

 • om de betrokken persoon te informeren aangaande fiscale en financiële topics via een periodieke nieuwsbrief;
 • om de betrokken persoon te informeren aangaande infosessies, seminaries,… die door Lemon Consult worden georganiseerd;
 • om de cliënt op een gerichte wijze te benaderen en te informeren, bv. naar aanleiding van de inwerkingtreding van een nieuwe wetgeving die voor de cliënt relevante gevolgen heeft of kan hebben.

Wanneer u met ons geen klantenrelatie aangaat en zich via onze website enkel aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de persoonsgegevens door Lemon Consult verwerkt:

 • om u te informeren aangaande fiscale en financiële topics via een periodieke nieuwsbrief;
 • om u te informeren aangaande infosessies, seminaries,… die door Lemon Consult worden georganiseerd.

Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van de gegevens?

Het inzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Lemon Consult in het kader van het verstrekken van raad over financiële planning en het verstrekken van advies inzake belastingaangelenheden is gestoeld op:

 • De overeenkomst die Lemon Consult heeft met de cliënt
 • De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en haar uitvoeringsbesluiten
 • De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Het inzamelen en verwerken van persoonsgegevens in het kader van het versturen van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor infosessies en seminaries en het informeren aangaande wetswijzigingen is gestoeld op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De werkdocumenten worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van het verslag dat op basis van de werkdocumenten werd opgesteld.

Overeenkomstig artikel 60 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten worden de identificatiegegevens artikel 21 tot 34 van voornoemde wet gedurende 10 jaar bewaard.

Persoonsgegevens van personen met wie geen klantenrelatie wordt afgesloten worden door Lemon Consult gedurende 5 jaar bewaard tenzij er intussen een contactmoment is geweest met de prospect.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U beschikt over volgende rechten met betrekking uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie

Via onderhavige privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welke doeleinden wij deze verwerken, hoelang de persoonsgegevens worden bewaard en over de rechten waarover u beschikt aangaande uw persoonsgegevens.

 • recht op toegang, inzage en kopie:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, alsook van de personen die inzage hebben gekregen tot de persoonsgegevens.

 • recht op aanpassing van onjuiste of onvolledige gegevens

U beschikt over het recht om verbetering te vragen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.

 • recht van bezwaar

U beschikt eveneens over het een recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u steeds (zonder opgave van specifieke redenen) het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, om u te informeren via een periodieke nieuwsbrief en/of u te benaderen en te informeren aangaande wetswijzigingen die voor u mogelijks relevante gevolgen hebben.

 • recht om vergeten te worden (verwijdering van gegevens)

U kan op elk moment aangeven dat u wenst dat Lemon Consult uw persoonsgegevens of een gedeelte daarvan verwijdert uit haar bestanden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een wettelijke verplichting.

In voorkomend is het Lemon Consult niet langer toegestaan om raad over financiële planning aan de cliënt te verstrekken, overeenkomstig artikel 27 van de Wet van 25 april 2014.

 • recht op beperking van de verwerking tot welbepaalde doeleinden

U mag vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • recht van intrekking van toestemming

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 • recht op overdraagbaarheid aan een andere verantwoordelijkheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling. Dit impliceert dat Lemon Consult op basis van uw persoonlijke situatie u gepersonaliseerde mededelingen en advertenties kan toesturen. U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling.

U kan uw rechten op eenvoudige wijze uitoefenen, door een schrijven te richten aan Lemon Consult (Stationsstraat 20, 8210 Loppem) of een e-mail te sturen naar info@lemonconsult.be, met bijgevoegd een kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart.

Wanneer u met ons een klantenrelatie aangaat dienen wij u te wijzen op artikel 65 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, dat luidt als volgt:

“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Welke plichten dient Lemon Consult na te leven met betrekking tot de ingezamelde persoonsgegevens?

Lemon Consult, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot geheimhoudingsplicht gehouden, overeenkomstig artikel 50 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Lemon Consult zal de ingezamelde persoonsgegevens niet doorgeven aan derden. Enkel medewerkers van Lemon Consult hebben inzage in de persoonsgegevens van de cliënt, binnen de uitvoering van hun taak.

Evenwel worden uw persoonsgegevens medegedeeld aan externe providers (third service providers) op wie Lemon Consult beroep doet voor het versturen van haar nieuwsbrief en het uitvoeren van haar opdrachten (financial planning, fiscale calculaties,…). Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar opdracht kan Lemon Consult uw persoonsgegevens tevens meedelen aan externe partijen (bedrijfsrevisor, notaris,…), na u hierover vooraf te hebben ingelicht. Deze mededeling van persoonsgegevens is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de beoogde doelstelling te bereiken en gebeurt onder de controle van de verantwoordelijke.

In geval van een verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens door een cliënt, is Lemon Consult gehouden het verzoek binnen de 30 dagen in te willigen.

In geval van een beveiligingsincident (datalek) dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de cliënt – natuurlijke persoon, is Lemon Consult gehouden om hiervan binnen de 72 uur melding te maken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, behoudens indien het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

Lemon Consult is gehouden om tijdens het gehele proces van haar dienstverlening de passende technische en organisatorische maatregelen ten nemen om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de diensten die Lemon Consult aan de cliënt verstrekt (Privacy by design).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan, waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de cliënt – natuurlijke persoon, is Lemon Consult gehouden om vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Dit is in het bijzonder het geval wanneer bij de verwerking van persoonsgegevens nieuwe technologieën worden gebruikt (Privacy Impact Assessment).