Sinds enkele jaren is het mogelijk om een dividend te ontvangen dat vrijgesteld is van roerende voorheffing. Laat deze opportuniteit niet liggen!

Principe: winst uitkeren = roerende voorheffing betalen

Maakt je vennootschap winst, dan kan je deze winst aan de aandeelhouders uitkeren.

Op de uitgekeerde dividenden zal de vennootschap roerende voorheffing moeten inhouden en naar de overheid doorstorten.

Het algemeen tarief inzake roerende voorheffing bedraagt op vandaag 30%.

Beperkte vrijstelling mogelijk

Sinds 2018 kan je echter genieten van een beperkte vrijstelling van roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.

Het maximumbedrag aan ontvangen dividenden waarvoor je een vrijstelling van roerende voorheffing kan inroepen, wijzigt elk jaar. De huidige cijfers zijn als volgt:

Maximumbedrag dividenden vrijgesteld per persoon Maximum besparing roerende voorheffing per persoon Maximum besparing roerende voorheffing als partners
Aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) € 800 € 240 € 480
Aanslagjaar 2025

(inkomsten 2024)

€ 833 € 249,90 € 499,80

Wie kan die vrijstelling inroepen?

De vrijstelling kan door elke rijksinwoner van België bekomen worden.

De aanvrager zal doorgaans de volle eigenaar of vruchtgebruiker van de aandelen zijn.

Bent je gehuwd onder een gemeenschapsstelsel dan kan ook je echtgeno(o)t(e) de vrijstelling aanvragen. De dividenden komen in dat stelsel in principe toe aan de huwgemeenschap, ongeacht wie eigenaar/vruchtgebruiker van de aandelen is. Zo kunnen echtgenoten een bedrag tot € 1.666 (= 2 x € 833) aan vrijgestelde dividenden ontvangen, zelfs al behoren de aandelen toe tot één echtgenoot.

Bij alle andere samenlevingsvormen (gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, wettelijke samenwoners, feitelijke samenwoners, LAT-relaties, …) kan de vrijstelling enkel aangevraagd worden door diegene die eigenaar is van aandelen waarvoor een dividend uitgekeerd werd.

Op welke dividenden kan de vrijstelling bekomen worden?

Deze regeling is in principe van toepassing op alle dividenden van zowel Belgische als buitenlandse aandelen. Zo komen ook dividenden uit beursgenoteerde individuele aandelen die aangehouden worden als belegging in aanmerking.

De vrijstelling kan echter niet ingeroepen worden voor dividenden van beleggingsfondsen, obligaties, trackers of juridische constructies (zoals stichtingen en trusts).

Ook voor dividenden uit de eigen vennootschap?

Het regime geldt eveneens voor dividenden die een aandeelhouder-bedrijfsleider zich uit zijn eigen vennootschap uitkeert via een beslissing op de algemene vergadering.

Niet alleen dividenden uit aandelen van naamloze, besloten of commanditaire vennootschappen komen in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook uit aandelen van een vennootschap onder firma. De activiteiten van de vennootschap zijn hierbij niet relevant, zodat ook dividenden die worden uitgekeerd door je management- of patrimoniumvennootschap in aanmerking komen.

Aandachtspunt is wel dat dividenden uit de eigen vennootschap moeten worden samengeteld met eventuele dividenden ontvangen uit individuele aandelen aangehouden in uw privé beleggingsportefeuille. Wanneer de privé aangehouden beleggingsportefeuille reeds € 833 (of € 1.666 als je gehuwd bent, zie hoger) aan belastingvrije dividenden oplevert, dan kunnen de dividenden die worden uitgekeerd door je eigen vennootschap niet meer worden vrijgesteld.

Onmiddellijke en automatische vrijstelling?

Opgelet: de vrijstelling is niet onmiddellijk en automatisch van toepassing.

In eerste instantie zal er bij de uitkering van het dividend roerende voorheffing ingehouden worden. Nadien moet je zelf via de aangifte personenbelasting de roerende voorheffing op het vrijgesteld gedeelte terugvorderen. Het is dus belangrijk om dit bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting niet over het hoofd te zien.

Hoe kan ik de vrijstelling inroepen?

De aanvraag tot vrijstelling (= de terugvordering) gebeurt dus via de aangifte van personenbelasting (codes 1437/2437). Hierbij zal je de nodige bewijsstukken moeten voorleggen (bijvoorbeeld uittreksels van je effectenrekening met vermelding van de uitgekeerde dividenden en ingehouden voorheffing en/of de aangifte roerende voorheffing die je eigen vennootschap heeft ingediend).

De roerende voorheffing die op de vrijgestelde schijf werd ingehouden zal met de verschuldigde personenbelasting verrekend worden en desgevallend terugbetaald worden.

Wees waakzaam als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte voorgelegd krijgt. De roerende voorheffing op dividenden zal immers niet vooraf zijn ingevuld. Je zal het voorstel van aangifte op deze post moeten aanpassen.

Maak ook gebruik van de voordelige gunstregimes!

Een KMO-vennootschap kan ook kiezen voor gunstregimes om dividenden aan een verlaagde roerende voorheffing uit te keren:

  • Bij de aanleg van een liquidatiereserve is onmiddellijk een belasting van 10% van het gereserveerde bedrag verschuldigd, doch hiertegenover staat dat er bij een latere dividenduitkering, ná een wachtperiode van minstens 5 jaar, een verlaagd tarief van 5% (of bij vereffening van de vennootschap zelfs geen) roerende voorheffing verschuldigd is.
  • Betreft het dividenden verbonden aan aandelen uitgegeven door een KMO-vennootschap (bij oprichting of bij kapitaalverhoging) ná 1 juli 2013, dan kunnen er na een wachtperiode dividenden uitgekeerd worden aan een verlaagde roerende voorheffing van 15% (het zgn. VVPRbis-regime) mits er voldaan is aan nog enkele andere voorwaarden.

Kies op welke dividenden u de vrijstelling inroept.

Goed om weten is dat dat je zelf kan kiezen op welke dividenden je de vrijstelling toepast.

Wanneer dividenden uit de eigen vennootschap aan een verlaagde roerende voorheffing van 15% (vb. door het zgn. ‘VVPRbis-regime’) of 5 % (bij het uitkeren van een liquidatiereserve) kunnen worden uitgekeerd, dan opteer je best om de vrijstelling te behouden voor de dividenden voortkomend uit uw beleggingsportefeuille. Die zijn immers onderhevig aan een roerende voorheffing van 30%.

Heb je enkel dividenden aan een verlaagd tarief ontvangen, dan zal de netto besparing van de vrijstelling uiteraard lager uitvallen.

Conclusie

Ontvang je dividenden uit je eigen beleggingsportefeuille of uit je eigen vennootschap? Laat dan zeker deze vrijstelling niet liggen.

Maximaliseer je fiscale besparing door de vrijstelling in te roepen voor de dividenden waarop je de hoogste roerende voorheffing hebt betaald. Maak daarnaast ook gebruik van de gunstregimes om winsten voordeliger uit te keren.