Ieder van ons kan ziek worden of een ongeval hebben. Voor een zelfstandige heeft dit echter andere financiële gevolgen dan voor een loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering van € 60,26 bruto per dag vanwege het ziekenfonds.

Deze dagvergoeding is dikwijls onvoldoende om uw dagdagelijkse uitgaven te blijven dragen. Bovendien ontvangt u de vergoeding pas vanaf de derde week arbeidsongeschiktheid, en dit gedurende 6 dagen per week (van maandag tot en met zaterdag).

Deze wachtperiode verdwijnt weliswaar vanaf 1 juli 2019. Wie na 1 juli 2019 arbeidsongeschikt wordt, ontvangt vanaf de eerste dag een uitkering van € 60,26 bruto per dag, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 8 dagen duurt.

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen?
Als zelfstandige moet je dus voornamelijk zelf zorgen voor je bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ kan u indekken tegen het verlies van beroepsinkomsten. Een dergelijke verzekering keert maandelijks een bijkomend vervangingsinkomen uit, bovenop de wettelijke dagvergoedingen. Een verzekering gewaarborgd inkomen zal evenwel in principe pas tussenkomen bij een economische arbeidsongeschiktheid van minstens 25%.

De premie die u hiervoor betaalt wordt beïnvloed door meerdere factoren. Uiteraard geldt: hoe breder de dekking, hoe hoger de premie.

  • Uw startleeftijd speelt zeker een rol. Hoe jonger u instapt, hoe goedkoper de premie.
  • Het is tevens zo dat bij bepaalde risicovolle beroepen, de verzekeringsmaatschappij tot 25% bijpremie kan aanrekenen.
  • Roken oefent eveneens een grote invloed uit. Een niet-roker zal een opmerkelijk lagere premie voorgeschoteld krijgen.
  • Ook uw medische achtgrond vormt een bepalende factor.
  • Hoe hoger de uitkering die u wenst te verzekeren, des te hoger de premie.
  • U hebt de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid door zowel ziekte als ongevallen te verzekeren of één van beide. U kan er ook voor opteren om u in te dekken tegen psychische ziektes zoals een burn-out. Bekijk wel steeds aandachtig de algemene voorwaarden wat betreft de definitie van het begrip ‘psychische ziektes’, de duurtijd en de limiet van deze dekkingen aangezien deze bij veel maatschappijen beperkt worden.
  • De wachttijd is een bijkomende belangrijke factor die invloed zal hebben op de premie. Met gekozen wachttijd bedoelen we de periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot het moment waarop de verzekeraar een vergoeding uitkeert.

Op elke premie is een taks verschuldigd van 9,25%.

Weetje:
De verzekering gewaarborgd inkomen geeft u de mogelijkheid u te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval. Als zelfstandige kan u ook beroep doen op een patroonsverzekering om u in te dekken tegen ongevallen (zowel in het privéleven als beroepsleven). Een combinatie van een dergelijke patroonsverzekering (die ongevallen dekt) en een polis gewaarborgd inkomen (die dan enkel ziekte dekt), kan zeker nuttig zijn, en mogelijks leiden tot een lagere premie.

Gewaarborgd inkomen koppelen aan uw VAPZ of IPT?
U kan kiezen om een afzonderlijke polis “gewaarborgd inkomen” af te sluiten, maar u kan deze ook koppelen aan uw VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) of IPT (individuele pensioentoezegging).

Aan welke pensioenverzekering u uw gewaarborgd inkomen best koppelt, hangt onder andere af van de vraag of u met een vennootschap werkt of niet.

U werkt niet met een vennootschap
Dan kan zo’n koppeling van het gewaarborgd inkomen aan uw VAPZ nuttig zijn (wat nog iets anders is dan een “sociaal VAPZ”, waar de dekkingen doorgaans vrij beperkt zijn). Het levert u immers vaak een meer voordelige premie op in vergelijking met een klassieke dekking gewaarborgd inkomen.

De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

U werkt met een vennootschap
Dan hebt u bijkomend de mogelijkheid om een gewaarborgd inkomen te koppelen aan een IPT.

De premie wordt dan volledig als kost gedragen door uw vennootschap, op voorwaarde dat de verzekering tot doel heeft een inkomstenverlies te dekken en uw verzekerde jaarrente niet meer bedraagt dan 80% van uw belastbaar beroepsinkomen. Onder belastbaar inkomen verstaan we bezoldigingen zoals loon, voordelen alle aard,…. Dit omdat de verzekerde jaarrente samen met de wettelijke uitkeringen nooit meer mag bedragen dan 100% van uw totale inkomen.

Hou er ook rekening mee dat de uitkering die u zal genieten bij effectieve arbeidsongeschiktheid belast zal worden in de personenbelasting indien uw verzekeringscontract tot doel heeft geheel of gedeeltelijk inkomensverlies te dekken. Het merendeel van de maatschappijen nemen dit doel automatisch op in de algemene voorwaarden maar aarzel niet om dit bij uw makelaar na te gaan. Indien er enkel dekking wordt voorzien bij aantasting van de lichamelijke integriteit (zoals bij een hospitalisatieverzekering), dan is de uitkering niet belastbaar, maar is de premie zelf ook niet aftrekbaar.

Weetje:
Weet wel dat, indien u uw gewaarborgd inkomen koppelt aan een pensioenverzekering, de dekking stopt op de eindvervaldag van uw pensioenverzekering. Dit komt in principe overeen met uw pensioenleeftijd.

Een gewaarborgd inkomen voor uw bedrijf?
Het omzetverlies door arbeidsongeschiktheid van een centraal figuur in een onderneming, kan een bedrijf flink in de gevaar brengen, aangezien heel wat kosten blijven doorlopen, leningen verder moeten worden afbetaald,….

Om uw vennootschap daartegen te verzekeren, kan u tevens opteren voor een omzetverzekering. Een dergelijke verzekering keert aan uw vennootschap een bepaald bedrag uit als u ziek of invalide wordt. Klassiek wordt de uitkering vastgelegd op 60% van de regelmatige jaaromzet van de vennootschap.

Op die manier kunnen de kosten en leningen ter hoogte van de vennootschap blijven gedragen worden.

 

Lynn Boterberg
Expert fiscale en financiële planning