Heel wat werknemers worden vergoed door het toekennen van maaltijdcheques. Maar wist u dat het tevens mogelijk is om dergelijke cheques toe te kennen aan zelfstandige zaakvoerders? Wat zijn daarbij de voorwaarden? En wanneer is het ook effectief interessant?

Hoe werkt het?
Per effectief gewerkte dag kan een vennootschap één maaltijdcheque aan haar bedrijfsleider toekennen, evenwel met een maximum van 220 cheques per jaar.

Iedere cheque heeft een waarde van maximaal € 8, waarvan € 6,91 wordt betaald door de vennootschap en € 1,09 door de zaakvoerder zelf (via inhouding op de reguliere bezoldiging).

Niet belastbaar, maar ook niet aftrekbaar
Maaltijdcheques worden als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd. Dit betekent dat de kosten ervan in principe niet aftrekbaar zijn in de vennootschap, op een bedrag van € 2 per cheque na. Hier staat wel tegenover dat de genieter geen personenbelasting en sociale bijdragen verschuldigd is op de ontvangen maaltijdcheques.  Onderstaande tabel geeft de brutokost en belastingdruk in de vennootschap weer:

Budget: € 8,84 100,00%
– vennootschapsbel. (*) – € 1,67 – 18,89%
– Administr. kost (**) – € 0,26 – 2,94%
Netto € 6,91 78,17%
Belastingdruk: 21,83%

(*) 33,99% op € 4,91 (€ 6,91 – € 2).
(**) Op basis van een jaarlijkse administratieve vaste kost van € 30 en variabele kost van € 6,99 per kwartaal.

Wat zijn de voorwaarden?
Een zaakvoerder kan enkel maaltijdcheques ontvangen wanneer er ook maaltijdcheques aan eventuele werknemers worden toegekend.

Bovendien moet de toekenning van maaltijdcheques aan de zaakvoerder altijd geregeld zijn in een schriftelijke collectieve of individuele overeenkomst.

Het bedrag per cheque mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag voorzien voor de eventuele werknemers. Tevens mag de zaakvoerder niet méér cheques ontvangen dan het maximum waarop een voltijdse werknemer recht kan hebben. Indien de zaakvoerder bijvoorbeeld op zondag werkt, kan hij voor deze dag geen maaltijdcheque krijgen.

De maaltijdcheques moeten maandelijks toegekend worden in functie van het aantal dagen waarop de zaakvoerder vermoedelijk prestaties zal leveren. Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op ieder kwartaal wordt het aantal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de zaakvoerder effectief gewerkt heeft.

Indien één van de voorwaarden niet vervuld is, worden de maaltijdcheques als een belastbare bezoldiging beschouwd.

Maaltijdcheques kunnen dus een interessante aanvulling zijn op het loonpakket van de zaakvoerder. In combinatie met een bezoldiging, de aanleg van een liquidatiereserve, pensioenopbouw,… zorgt dit voor een spreiding in de loonpolitiek.