Nieuwe effectentaks op komst!

De regering heeft beslist om (opnieuw) een effectentaks in het leven te roepen. Er werd een voorontwerp van de wet goedgekeurd door de ministerraad. Dit is wat we momenteel over de nieuwe effectentaks weten.

Wie is de effectentaks verschuldigd?

De effectentaks viseert effectenrekeningen met een waarde van meer dan € 1.000.000. Dit grensbedrag wordt beoordeeld per effectenrekening, ongeacht het aantal titularissen. Of u volle eigenaar, vruchtgebruiker dan wel blote eigenaar bent speelt evenmin een rol.

De belasting is verschuldigd door:

  • Belgen die effectenrekeningen hebben in België of in het buitenland
  • Buitenlanders die effectenrekeningen hebben in België
  • In België gevestigde rechtspersonen (bv. vennootschappen) die effectenrekeningen hebben in België of in het buitenland
  • Oprichters van juridische constructies

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1: Een koppel heeft een gezamenlijke effectenrekening van € 1.400.000. Zij zullen de effectentaks verschuldigd zijn. Mocht elk van de partners daarentegen een effectenrekening op hun naam hebben gehad van elk € 700.000, dan was de effectentaks niet verschuldigd.

Voorbeeld 2: Ouders schenken de blote eigendom van een gezamenlijke effectenrekening t.w.v. € 1.200.000 aan hun twee kinderen, elk voor de onverdeelde helft. De effectentaks zal verschuldigd zijn. Mocht de effectenportefeuille voor of na de schenking gesplitst worden zodat elk kind een eigen effectenrekening in blote eigendom bezit t.w.v. € 600.000 zou de effectentaks niet verschuldigd zijn.

Voorbeeld 3: Een vennootschap die haar liquide middelen niet nodig heeft voor haar bedrijfsactiviteit  wenst deze te beleggen en opent hiertoe een effectenrekening bij een financiële instelling. De vennootschap stort hierop € 1.200.000 die ze belegt enkele beleggingsfondsen. De vennootschap zal de effectentaks verschuldigd zijn. Mocht de vennootschap daarentegen twee effectenrekeningen geopend hebben waarop telkens € 600.000 belegd wordt zou de effectentaks niet verschuldigd zijn.

x
Welke effecten worden geviseerd?

Alle financiële instrumenten op de effectenrekening worden geviseerd. Het gaat dus onder meer om aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, warrants en kasbons maar ook turbo’s, speeders, trackers en vastgoedcertificaten vallen onder het toepassingsgebied. Zelfs de liquide middelen die niet belegd zijn maar wel in de effectenrekening vervat zitten dienen in rekening te worden gebracht.

Belangrijk is dat aandelen op naam vrijgesteld zijn. Dit betekent dat aandeelhouders van een KMO waarvan de aandelen ingeschreven zijn in een fysiek of elektronisch aandelenregister de effectentaks niet verschuldigd zijn.
Ook verzekeringen worden niet geviseerd, althans niet rechtstreeks. Een verzekeraar die het vermogen van zijn klanten belegt valt immers wel onder het toepassingsgebied van de effectentaks. Mogelijks zal de verzekeraar deze belasting doorrekenen waardoor diegene die belegt in verzekeringsproducten toch het effect van de taks zal voelen.

Hoeveel bedraagt de taks?

Het tarief van de belasting bedraagt 0,15% per jaar. De taks is verschuldigd op de volledige waarde van de effectenrekening en dus niet enkel op de waarde die hoger is dan de grens van € 1.000.000.

De belasting is verschuldigd op de gemiddelde waarde van de effectenrekening op 4 referentietijdstippen, namelijk 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Hoe wordt de effectentaks worden voldaan?

Ingeval van effectenrekeningen die aangehouden worden bij Belgische financiële instellingen zal de effectentaks automatisch worden ingehouden, door de betrokken financiële instelling.

Belastingplichtigen die één of meerdere effectenrekeningen in het buitenland hebben waarop de effectentaks van toepassing is zullen hiervan aangifte moeten doen en de belasting zelf betalen, tenzij de financiële instelling dit doet. De modaliteiten omtrent deze aangifte en betaling dienen nog te worden vastgelegd.

Specifieke antimisbruikbepaling

De wet voorziet in een specifieke antimisbruikbepaling die misbruik dient tegen te gaan. Hierdoor wil men vermijden dat de belasting vermeden zou worden door bijvoorbeeld effectenrekeningen te gaan opsplitsen, effecten om te zetten op naam of door effectenrekeningen onder te brengen in buitenlandse rechtspersonen. In deze gevallen geldt er een vermoeden van misbruik, waarbij de belastingplichtige evenwel de mogelijkheid heeft om het tegenbewijs te leveren. De antimisbruikbepaling geldt vanaf 30 oktober 2020, zijnde de dag waarop het voorstel van de effectentaks voor het eerst in de media kwam.

Dit artikel is gebaseerd op de informatie die over het wetsvoorstel via mediaberichten werd verspreid. Een voorontwerp van de wet werd op de Ministerraad van 2 november 2020 goedgekeurd. Het voorontwerp werd intussen voorgelegd aan de Raad van State die hierover begin december 2020 haar advies zou uitvaardigen. De in dit artikel vermelde bepalingen betreffende de effectentaks kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen doorheen het wetgevend proces. Wij volgen dit nauwgezet voor u op.

Steve Bossuyt
Expert familiale planning
Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.