Een echtscheiding of relatiebreuk is een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen emotionele, maar ook heel wat praktische gevolgen met zich meebrengt. Een van de aspecten die vaak over het hoofd wordt gezien in deze turbulente periode, is de impact hiervan op je successieplanning. Wij herinneren aan vijf cruciale zaken om ervoor te zorgen dat de verdeling van je erfenis overeenstemt met je nieuwe familiale situatie.

1- Pas je testament aan

Partners benoemen elkaar vaak als begunstigden in hun testament. Bij een echtscheiding of relatiebreuk wordt het testament vaak vergeten in de emotionele chaos. Het is daarom verstandig om je testament terug boven te halen en zo nodig aan te passen aan de gewijzigde situatie. Weliswaar geldt voor ex-gehuwden een automatisch verval van de testamentaire regeling, maar wel pas nadat de echtscheiding definitief is uitgesproken.

Laat je bij je overlijden minderjarige kinderen na, dan verkrijgt de langstlevende ouder (je ex-partner) het wettelijk vruchtgenot over de geërfde goederen. Dit betekent dat je ex-partner kan genieten van de inkomsten, dividenden, interesten en andere voordelen die voortkomen uit beleggingen of eigendommen die je aan je minderjarig kind hebt nagelaten. Liever niet? Ontneem dit recht aan je ex-partner in je testament.

2- Kijk de begunstigingsclausules van je verzekeringspolissen na

Pensioenpolissen, overlijdenspolissen en kapitalen belegd in verzekeringspolissen, komen bij overlijden tot uitkering aan de begunstigde aangeduid in de polissen. Afhankelijk van de concrete formulering, kan het niet aanpassen van deze clausules leiden tot ongewenste situaties waarbij ex-partners onbedoeld nog steeds begunstigden zijn van bepaalde uitkeringen.

3- Wijzig je zorgvolmacht

Mogelijks heb je een zorgvolmacht laten opstellen waarin je je ex-partner hebt aangesteld om het beheer over je goederen en persoon waar te nemen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent. Na een scheiding wil je wellicht heroverwegen wie deze belangrijke rol op zich neemt. Een herziening van je zorgvolmacht zorgt ervoor dat de juiste persoon belast is met het nemen van deze belangrijke beslissingen.

4- Herroep de schenking aan je (ex-)echtgeno(o)t(e)

Een schenking tussen echtgenoten is een populaire planningstechniek tijdens het huwelijk. Bovendien kan een echtgenoot die een schenking aan zijn huwelijkspartner heeft gedaan, deze steeds herroepen. Na een echtscheiding is het van belang om de gedane schenking opnieuw te beoordelen. Overweeg een herroeping van de schenking indien je je financiële middelen wil herverdelen overeenkomstig je nieuwe wensen. Je kan ook afstand doen van je recht tot herroeping als je je ex-partner wil behoeden om in een financieel onzekere toestand terecht te komen.

5- Schrap je beding van aanwas

Niet-gehuwde partners die samen elk voor de helft een woning aankopen, nemen vaak een beding van aanwas op in hun aankoopakte. Maar ook voor echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen kan een beding van aanwas nuttig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot aandelen in een vennootschap die zij samen aanhouden. Het beding van aanwas zorgt ervoor dat, bij overlijden van één van de partners, het aandeel van de overledene in de woning of aandelen toekomt aan de overlevende partner. Mogelijks is dit na een beëindiging van de relatie niet meer gewenst. Haal daarom het aanwascontract van onder het stof en ga na hoe je dit kan stopzetten. Vaak wordt deze overeenkomst voor een bepaalde duur (van bijv. 2 jaar) aangegaan die automatisch wordt verlengd voor eenzelfde duur, behoudens tijdige opzegging. De tijdige of niet-tijdige opzegging kan belangrijke gevolgen hebben voor de verdeling van je vermogen bij overlijden.

Het bijsturen van je successieplanning na een echtscheiding of breuk is essentieel om ervoor te zorgen dat je financiële toekomst aansluit bij je gewijzigde levenssituatie. Lemon Consult kan je helpen bij het navigeren door de juridische en financiële uitdagingen die zich in een dergelijke situatie kunnen voordoen.

Dana Vandaele
Expert familiale planning