Binnenkort treedt het nieuwe UBO-register in werking. Wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen hiervan voor uw maatschap of vennootschap?

UBO-register
Het UBO-register is een register van uiteindelijke begunstigden (“UBO” staat voor “Ultimate Benficial Owner”). In het kader van de antiwitwaswetgeving worden alle vennootschappen (incl. maatschappen) verplicht om de identiteitsgegevens van hun uiteindelijk begunstigden mee te delen aan de overheid.

Wie is een uiteindelijke begunstigde?
Alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten, van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap bezitten. Ook de natuurlijke personen die op een andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap, bijvoorbeeld via een aandeelhoudersovereenkomst, worden aanzien als uiteindelijke begunstigden.

Valt niemand onder één van deze categorieën, dan worden de natuurlijke persoon die behoren tot het hoger leidinggevend personeel aanzien als uiteindelijke begunstigden.

Welke gegevens?
Volgende gegevens moeten worden doorgegeven:

  • De identiteitsgegevens van de betrokken persoon (naam, voornaam, geboortedatum, verblijfadres, nationaliteit);
  • De datum waarop deze persoon een uiteindelijke begunstigde is geworden;
  • Of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde. Indien dit onrechtstreeks is (bv. via een andere vennootschap), dan moeten ook de gegevens van de tussenliggende structuur meegedeeld worden;
  • De omvang van het belang, uitgedrukt in percentages van de aandelen of stemrechten;

Timing?
De regeling treedt in werking op 31 oktober 2018. U krijgt tijd tot 31 maart 2019 om de eerste melding te doen.

Wijzigingen die na de eerste melding plaatsvinden moeten binnen de maand worden gemeld.

Door wie en hoe?
De melding dient te worden gedaan door het bestuursorgaan van de vennootschap of maatschap. Deze aangifte dient online te gebeuren via myminfinpro.be.

Wie kan er het UBO-register raadplegen?
Het UBO-register is toegankelijk voor:

  • De bevoegde autoriteiten (politie, parket en fiscus).
  • De onderworpen entiteiten in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten (accountants, belastingconsulenten, notarissen,…).
  • Elke burger.

Een gewone burger zal enkel kunnen zoeken op basis van het ondernemingsnummer of de naam van de vennootschap of maatschap. Hij zal tevens geen toegang krijgen tot bepaalde gegevens zoals de voornaam, geboortedatum en adres van de uiteindelijke begunstigde. De familienaam, de geboortemaand en -jaar, de woonstaat, nationaliteit, de aard en omvang van het effectief gehouden belang zullen daarentegen wel zichtbaar zijn.

Beperkte toegang?
Indien u als uiteindelijke begunstigde kan aantonen dat toegang tot de gegevens een risico op fraude, ontvoering, chantage,… inhoudt, kan u vragen om de toegang tot het register te beperken.

Ook indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of handelingsonbekwaam is, kan de toegang ontzegd worden.

Sanctie
Maakt het bestuursorgaan geen correcte of tijdige melding van de uiteindelijke begunstigde, dan riskeert zij een administratieve geldboete tussen de 250 euro en 50.000 euro of een strafrechtelijke boete van maximaal 40.000 euro.

Nog snel actie ondernemen?
Nogal wat maatschappen dragen in hun naam de familienaam van de achterliggende maten. Door een eenvoudige opzoeking op naam kan iedereen dus vrij makkelijk heel wat informatie bekomen. Om het nieuwsgierigen wat moeilijker te maken, kan overwogen worden om de naam van de maatschap te wijzigen, zodat die geen uitstaans meer heeft met de familienaam.

Wees aandachtig en meldt tijdig de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap om een boete te vermijden. Mogelijks kan het aangewezen zijn om de naam van uw maatschap te wijzigen, om het nieuwsgieringen niet te makkelijk te maken. Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan.

 

Liesje Vanneste
Expert tax planning