Staan de aandelen van je vennootschap op jenaam alleen, maar ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel?  Dan sta je best even stil bij de vermogensrechtelijke gevolgen van je huwelijksstelsel.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel

Ben je gehuwd zonder huwelijkscontract, dan heb je automatisch gekozen voor het wettelijk stelsel. Je kan echter ook uitdrukkelijk opteren voor het wettelijk stelsel in een huwelijkscontract.

Het wettelijk stelsel onderscheidt drie vermogens: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen.

De beroepsinkomsten van beide echtgenoten behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Ook inkomsten van eigen goederen (bv. interesten, dividenden, huurinkomsten) behoren in principe tot de gemeenschap (tenzij je hiervan uitdrukkelijk hebt afgeweken in jehuwelijkscontract).

Eigen of gemeenschappelijk

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, dan wordt de vermogenswaarde van de aandelen in uw vennootschap vermoed gemeenschappelijk te zijn. De lidmaatschapsrechten (zoals het stemrecht op de algemene vergadering) daarentegen zijn eigen aan degene op wiens naam de aandelen ingeschreven staan in het aandelenregister.

Enkel als je het bewijs kunt leveren dat je de aandelen vóór je huwelijk bezat of ze tijdens je huwelijk geschonken kreeg of erfde, dan behoren de aandelen tot je eigen vermogen. Dit is ook zo indien je de vennootschap hebt opgericht met geld dat je vóór het huwelijk bezat of tijdens e huwelijk erfde of geschonken kreeg.

Gevolgen bij echtscheiding

Kan je dit bewijs niet leveren, dan zijn de aandelen gemeenschappelijk en zal bij echtscheiding je ex-partner recht hebben op de helft van de waarde van de aandelen van uw vennootschap.

Behoren de aandelen tot je eigen vermogen, dan zal je ex-partner niet de helft kunnen opeisen. Dit betekent echter niet dat je helemaal niets aan ex-partner verschuldigd zal zijn.

Het loon dat je jezelf toekent en de dividenden die je jezelf uitkeert uit de vennootschap komen als beroepsinkomsten of als inkomsten van eigen goederen toe aan de gemeenschap. Maar wat als je zou beslissen om geen of weinig loon uit te keren zodat de inkomsten in de vennootschap worden opgepot? Op die manier loopt het gemeenschappelijk vermogen beroepsinkomsten mis en groeit je eigen vermogen aan.

Met de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, dat in werking trad op 1 september 2018, heeft de wetgever de beroepsuitoefening via een vennootschap huwelijksvermogensrechtelijk neutraal willen maken. De echtgenoot die zijn beroepsactiviteit uitoefent binnen een vennootschap is een vergoeding verschuldigd “voor de netto-beroepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend”.

Bij ontbinding van het huwelijk door bv. een echtscheiding kan je ex-partner dus eisen dat het gemeenschappelijk vermogen vergoed wordt voor de inkomsten die het heeft misgelopen. Het is dan aan je ex-partner om de omvang van de vergoeding te bewijzen en aan jou om te bewijzen dat er geen grond tot vergoeding is, hetgeen ongetwijfeld tot veel discussies kan leiden…

Het loont dus zeker en vast de moeite om uw huwelijkscontract terug van onder het stof te halen en na te gaan of deze overeenstemt met je persoonlijke verwachtingen. Is een aanpassing van je huwelijkscontract wenselijk? Lemon Consult staat je graag bij om samen te zoeken naar het juiste evenwicht.

Dana Vandaele

Expert familiale planning