Algemene voorwaarden 2018-05-29T09:02:17+00:00

Algemene voorwaarden & informatieverstrekking

1. OVER DEZE WEBSITE

De op deze website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Lemon Consult, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Autobaan 22 bus 02/01, ondernemingsnummer 0659.679.380.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Lemon Consult. Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. Het is wel toegelaten om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming de op deze website gepubliceerde artikels te gebruiken of te reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk gebruik.

Lemon Consult geeft geen waarborgen aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op autonome verantwoordelijkheid van de bezoeker. Lemon Consult is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden door acties genomen op basis van informatie verworven door bezoek aan deze website.

Door het eenvoudig raadplegen of op andere wijze gebruiken van deze website gaat elke bezoeker impliciet akkoord met de algemene voorwaarden.

2. OVER DE DIENSTVERLENING

Lemon Consult is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12 – 14, 1000 Brussel) erkend als onafhankelijk financieel planner sinds 29 augustus 2017.

In deze hoedanigheid verstrekt Lemon Consult raad over financiële planning aan haar cliënten, d.w.z. raad over het optimaliseren van het vermogen van de cliënt op basis van de behoeften en doelstellingen die de cliënt meedeelt, en indien de cliënt hierom uitdrukkelijk verzoekt, het begeleiden van de cliënt bij de verwezenlijking van het door Lemon Consult voorgestelde actieplan.

De raad bestaat altijd uit een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij – behalve indien de cliënt het uitdrukkelijk anders verzoekt – volgende 4 aspecten steeds aan bod komen:

   1. het burgerlijk recht,
   2. het fiscaal recht en de fiscaliteit,
   3. de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid
   4. de economische en financiële context

Lemon Consult is sinds 6 september 2016 tevens erkend als belastingconsulent door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel), onder nummer 225203 3 N 16.

In deze hoedanigheid verstrekt Lemon Consult advies over alle belastingaangelegenheden aan haar cliënten, staat zij in voor de opmaak van fiscaal-juridische documenten en adviseert en begeleidt zij haar cliënten bij de overdracht van hun onderneming, al niet in uitvoering van een actieplan dat volgt uit de opmaak van een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt, zoals hiervoor bedoeld.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de overeenkomst komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

   • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende overeenkomst door Lemon Consult in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend,
   • hetzij op het moment dat Lemon Consult aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien Lemon Consult de door de cliënt ondertekende overeenkomst nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomst, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

4. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten, vermits het een niet-recurrente opdracht betreft.

De overeenkomst eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan Lemon Consult van:

   • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
   • alles wat Lemon Consult bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

5. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST OM BEPAALDE REDENEN

Lemon Consult kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

   • omstandigheden die de onafhankelijkheid van Lemon Consult in het gedrang brengen,
   • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
   • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt N.) en in de overeenkomst,
   • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan Lemon Consult zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst Lemon Consult de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien Lemon Consult kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt M.) en in voorkomend geval in de overeenkomst, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan Lemon Consult.

6. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig punt G. hieronder, is Lemon Consult gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Lemon Consult brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor Lemon Consult opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

Lemon Consult is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

7. ERELONEN

 1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op Lemon Consult en voorzien in de overeenkomst, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

   1. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

   • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,
   • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.
    1. Voorschotten

Lemon Consult kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

   1. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Lemon Consult. Indien geen (tijdige) betwisting Lemon Consult bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

Betwistingen van kosten en erelonen aangaande de uitvoering van de opdracht als belastingconsulent mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Lemon Consult is niet aansprakelijk voor enige schade geleden ten gevolge van de toepassing van verstrekte adviezen wanneer de cliënt niet een volledig, getrouw en pertinent overzicht van zijn financiële, familiale en/of professionele situatie heeft gegeven, of enige informatie van welke aard ook heeft achtergehouden waarvan de cliënt redelijkerwijs mocht aannemen dat die bij de besluitvorming relevant zou zijn. Lemon Consult is enkel verantwoordelijk voor directe schade voortvloeiend uit of verband houdend met nalatigheid, opzet of grove fout bij uitvoering van haar opdracht.

Lemon Consult baseert zich voor het verstrekken van haar adviezen op de  informatie die de cliënt haar heeft overgemaakt, evenals op de fiscale en sociale wetgeving zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op datum waarop het advies verstrekt wordt. Voor de interpretatie van deze wetgeving zal Lemon Consult zich baseren op de op dito datum bekende standpunten zoals die blijken uit de op dat ogenblik gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer. Lemon Consult zal geenszins aangesproken kunnen worden voor wetgeving of standpunten omtrent deze wetgeving gepubliceerd na de datum van het verstrekt advies.

De contractuele, extracontractuele of andere aansprakelijkheid van Lemon Consult is beperkt tot het bedrag waarop de door Lemon Consult afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Lemon Consult eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot één maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht zou betreffen, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor Lemon Consult, haar vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

10. INTERNE GEDRAGSREGELS

Bij het verstrekken van raad over financiële planning en bij de uitvoering van haar opdracht als belastingconsulent, zet Lemon Consult zich op loyale, billijke, objectieve en professionele wijze in voor de belangen van haar cliënten.

Alle informatie die aan cliënten of potentiële cliënten wordt verstrekt, met inbegrip van publicitaire mededelingen, is correct, duidelijk en niet misleidend. Lemon Consult zal geen enkele vertrouwelijke informatie over cliënten of potentiële cliënten verspreiden naar derden toe of openbaar maken.

Lemon Consult verbindt zich er toe om de nodige kennis en vaardigheden te behalen en te onderhouden naargelang wijziging in de wetgeving. Bij het verstrekken van raad over financiële planning, en bij de uitvoering van haar opdracht als belastingconsulent, schikt Lemon Consult zich naar de bepalingen m.b.t. marktpraktijken en consumentenbescherming.

Alvorens raad over financiële planning te verstrekken of haar opdracht als belastingconsulent uit te voeren, wordt aan de cliënten of potentiële cliënten de algemene voorwaarden op een duurzame drager bezorgd.

Vóór er raad over financiële planning mag worden verstrekt, en vóór de opdracht als belastingconsulent wordt uitgevoerd, moet met elke cliënt een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten.

Specifiek voor wat betreft het verstrekken van raad over financiële planning, moet voorafgaand aan het verstrekken van de raad, alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk worden ingezameld, zodat hem passende raad kan worden gegeven.

De informatie over de vermogensrechtelijke situatie van de cliënt bevat gegevens over de aard en omvang van zijn reguliere inkomsten, zijn activa, waaronder liquide middelen, beleggingen en vastgoed, en zijn reguliere of geplande financiële verplichtingen.

De informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt moet geüpdatet worden gedurende de hele duur van de contractuele relatie van het verstrekken van raad over financiële planning.

Behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, moet de raad over financiële planning gebaseerd zijn op een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij de volgende aspecten aan bod komen: het burgerlijk recht; het fiscaal recht en de fiscaliteit; de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid; de economische en financiële context.

De raad over financiële planning moet gepersonaliseerd en passend zijn, rekening houdend met de ingezamelde informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, zijn doelstellingen en zijn behoeften. Aan de cliënt moet een duidelijk en volledig schriftelijk verslag over de verstrekte raad over financiële planning worden overhandigd.

Bij het verstrekken van raad over financiële planning moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

   • Als de mogelijke voordelen van een strategie inzake vermogensplanning worden benadrukt, moet ook een correcte en duidelijke indicatie van de desbetreffende risico’s worden gegeven;
   • De risico’s die inherent zijn aan de voorgestelde strategieën inzake vermogensplanning, moeten duidelijk zijn aangegeven, met vermelding van de mogelijke risiscoverhogende wisselwerking tussen verschillende strategieën;
   • Aan de cliënt moet alle nodige toelichting worden verschaft over de mogelijke gevolgen van de risico’s bedoeld onder het vorige streepje;
   • Alle financiële en andere verplichtingen die de cliënt zou kunnen aangaan in het kader van de bepaalde strategieën, moeten duidelijk zijn beschreven;
   • Als aan bepaalde strategieën inzake vermogensplanning waarborgen of beschermingen zijn gekoppeld, moet duidelijk en in detail zijn beschreven wat zij precies inhouden en onder welke voorwaarden zij in werking treden;
   • Alle informatie die wordt verstrekt, moet in begrijpelijke taal worden geformuleerd, die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt aan wie zij gericht is;
   • Er mogen geen belangrijke elementen of waarschuwingen worden verhuld, afgezwakt of verdoezeld;
   • Er moet worden aangegeven welke fiscale impact de strategieën inzake vermogensplanning hebben in het licht van de persoonlijke situatie van de cliënt;
   • Als verschillende strategieën inzake vermogensplanning kunnen worden overwogen, moet aan de cliënt een vergelijking worden bezorgd van de voor- en nadelen van die strategieën;
   • Als aan de cliënt simulaties worden verstrekt, moet toelichting worden gegeven bij de bij die simulaties gebruikte parameters en moet de aandacht van de cliënt met name worden gevestigd op het feit dat het louter om simulaties gaat;
   • De naam van de FSMA mag niet zodanig worden gebruikt dat daarmee wordt aangegeven of gesuggereerd dat zij de verstrekte raad onderschrijft of aanbeveelt.

11. BELANGENCONFLICTEN

Lemon Consult dient alle redelijke maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen tussen enerzijds hemzelf, of de personen die hem controleren, haar leiders of medewerkers, en anderzijds haar cliënten, of tussen haar cliënten onderling.

Als het niet mogelijk blijkt een belangenconflict te vermijden dient Lemon Consult alle redelijke maatregelen nemen om dat conflict te identificeren en te beheren teneinde aldus te voorkomen dat dit de belangen van de cliënten zou schaden.

Als de genomen maatregelen met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de cliënten kan worden afgewend, wordt de cliënt, vóór hem raad wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict. De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de cliënt, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet verder een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten. Als de cliënt om die reden beslist de overeenkomst inzake financiële planning stop te zetten, moet hij geen vergoeding betalen.

12. PROCEDURES BELANGENCONFLICTEN

Met het oog op het beleid inzake belangenconflicten heeft Lemon Consult in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen Lemon Consult of met haar verbonden personen en een cliënt. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Lemon Consult en haar nadrukkelijk onafhankelijk statuut.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Lemon Consult de situaties in kaart gebracht waarbij een risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

   • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
   • Situaties waarbij Lemon Consult er belang bij heeft een bepaald advies te verstrekken, om dit naderhand mee te implementeren
   • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
   • Situaties waarbij Lemon Consult, of de personen die Lemon Consult controleren, haar leiders of medewerkers een concurrent (kunnen) zijn van de cliënt.
   • Situaties waarbij Lemon Consult optreedt als raadgever van twee verschillende cliënten die met elkaar in onderhandeling zijn (bv. betreffende de overname van de ene cliënt door de andere cliënt).

Lemon Consult neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

   • Het opstellen van interne gedragscode (zie interne gedragsregels);
   • Een vast verloningsbeleid, onafhankelijk van het aantal verwerkte dossiers;
   • Een vast facturatiebeleid, onafhankelijk van producten, maar uitsluitend op uurbasis;
   • Een beleid dat gericht is op intern overleg aangaande het te verstrekken advies aan de cliënt.
   • Een beleid dat erop toeziet dat de medewerkers enkel advies geven en dus geen producten proberen verkopen en in staat zijn om aan de cliënten dit advies op een objectieve en professionele wijze toe te lichten;
   • Een beleid dat het recht voorbehoudt om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten aangepast en/of geactualiseerd worden.

13. VERKLARING

Lemon Consult verklaart dat zij optreedt als een partij die onafhankelijk is ten aanzien van de emittenten en de gereglementeerde ondernemingen en dat het haar verboden is om:

   • vergoedingen, commissies en andere geldelijke voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks in ontvangst te nemen van gereglementeerde ondernemingen of emittenten;
   • gelden en financiële producten van zijn cliënten in ontvangst te nemen en bij te houden;
   • zijn cliënten beleggingsadvies te verstrekken als bedoeld in artikel 2, 9°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en ruimer gezien, het verbod om enig advies over transacties in individuele financiële producten te verstrekken;
   • mandaten of volmachten te bezitten op rekeningen van zijn cliënten, tenzij op rekeningen van inwonende gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan hij effectief leider is.

14. RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEMON CONSULT

Lemon Consult voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, en volgens de wettelijke bepalingen van toepassing op onafhankelijk financieel planners.

Lemon Consult zal zich bij het verstrekken van raad over financiële planning, en bij de uitvoering van haar opdracht als belastingconsulent volledig en exclusief baseren op de informatie die de cliënt haar heeft overgemaakt, evenals op de fiscale wetgeving zoals die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op datum waarop het advies verstrekt wordt. Noch de cliënt, noch Lemon Consult gaan tegenover elkaar de verbintenis aan om te garanderen dat deze gegevens overeenstemmen met de actuele (vermogens)toestand van de cliënt.

Lemon Consult kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

Alle cijfers in een analyse- en adviesrapport zijn afkomstig uit prognoses, schattingen of simulaties. Ze zijn niet absoluut te interpreteren doch dienen als indicatie. Bovendien gaat het voornamelijk om toekomstige waarden die onderhevig kunnen zijn aan verandering in de wetgeving terzake.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is Lemon Consult niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

Lemon Consult mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet dd. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Lemon Consult zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als belastingconsulent laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Overeenkomstig artikel 14 van de Wet dd. 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, heeft Lemon Consult zijn beroepsaansprakelijkheid als onafhankelijk financieel planner laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door het FSMA.

15. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CLIËNT

De cliënt verbindt er zich toe:

   • Lemon Consult alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
   • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen, te verrichten;
   • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van Lemon Consult;
   • indien Lemon Consult hierom verzoekt, elke wijziging met betrekking tot zijn persoonlijke situatie, alsook met betrekking tot zijn doelstelling en behoeften, mede te delen;
   • indien Lemon Consult hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
   • na te gaan of de door Lemon Consult geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

16. VERBOD OP AFWERVING

De cliënt en Lemon Consult verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en Lemon Consult, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

17. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER / VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hiervoor verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

18. TOEPASSELIJK RECHT

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgisch recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van Lemon Consult is gevestigd.