De opstart van een onderneming is niet altijd evident. Gelukkig zijn er verschillende fiscale voordelen en steunmaatregelen beschikbaar om startende ondernemingen te ondersteunen en te stimuleren. Het gaat om vrijstellingen en financiële steun, en kunnen de startende onderneming financiële ademruimte bieden.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Niet elke onderneming komt voor alle maatregelen in aanmerking. Grote ondernemingen kunnen van bepaalde voordelen worden uitgesloten, terwijl microvennootschappen soms kunnen genieten van een hoger voordeel.

Het onderscheid tussen micro, kleine of grote onderneming gebeurt op basis van volgende criteria:

Micro onderneming Kleine onderneming
  Boekjaren tot 31/12/2023 Boekjaren vanaf 1/1/2024 Boekjaren tot 31/12/2023 Boekjaren vanaf 1/1/2024
Personeelsbestand 10 10 50 50
Jaaromzet € 700.000 € 900.000 € 9.000.000 € 11.250.000
Balanstotaal € 350.000 € 450.000 € 4.500.000 € 6.000.000

x

Een onderneming wordt pas groot (of klein in plaats van micro) wanneer ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren meer dan één van bovenstaande criteria overschrijdt. Met ingang van het daaropvolgende boekjaar verliest zij dan haar statuut van kleine (of micro) onderneming.

Vrijstellingen

Vrijstelling vennootschapsbijdrage

Een vennootschap moet jaarlijks een wettelijk verplichte vennootschapsbijdrage betalen ter ondersteuning van de sociale zekerheid van zelfstandigen. Een startende vennootschap kan een vrijstelling bekomen gedurende de eerste drie jaar vanaf het jaar van oprichting.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vennootschap elk van die eerste drie jaar voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de vennootschap is een personenvennootschap (zoals een BV, VOF of CommV);
  • de vennootschap is ingeschreven in de KBO;
  • alle mandatarissen en een meerderheid van de werkende vennoten die geen mandataris zijn, waren maximaal 3 jaar zelfstandige gedurende 10 jaar voor de oprichting van de vennootschap.

Vrijstelling belastingverhoging

Om een belastingvermeerdering te vermijden, moet een vennootschap voorafbetalingen doen. Hiervan is een KMO-vennootschap voor de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting vrijgesteld. Tijdens deze periode kan de fiscale administratie dus geen belastingvermeerdering toepassen, ook al werd er te weinig voorafbetaald.

Vrijstelling bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, dient een KMO-vennootschap aan ten minste één bestuurder-natuurlijk persoon een bezoldiging toe te kennen van minstens € 45.000 per jaar, ofwel een bezoldiging die ten minste gelijk is aan het belastbaar resultaat van de vennootschap, indien dit laatste minder dan € 45.000 bedraagt. Deze voorwaarde geldt niet voor een startende onderneming gedurende de eerste vier boekjaren.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Een vennootschap moet de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op het loon van haar werknemers doorstorten aan de Staat. Kleine vennootschappen die ten hoogste 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO, moeten 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden niet langer doorstorten. Voor microvennootschappen wordt dit percentage verhoogd tot 20%.

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden verwijzen wij naar de website van de Vlaamse Overheid.

Steunmaatregelen

Winwinlening en vriendenaandeel

U wil een zelfstandige (familielid of kennis) financieel ondersteunen en tegelijkertijd een aardig rendement op de investering behalen?

Een winwinlening maakt dit mogelijk. Via het geven van een dergelijke lening geniet de kredietgever immers een belastingvoordeel (2,5% van het gemiddelde van het openstaande saldo van de lening), terwijl de rentevoet voor de kredietnemer relatief beperkt blijft.

Ook via een vriendenaandeel kan u als particulier investeren in de onderneming van een kennis of familielid. In ruil voor de investering krijgt u aandelen van de onderneming in de plaats. Gedurende 5 jaar kan u genieten van een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag.

Vriendenaandelen kunnen gecombineerd worden met winwinleningen tot een bepaald plafond.

Voor meer informatie omtrent de winwinlening verwijzen wij naar volgende bijdrage.

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle voorwaarden terug waaraan moet worden voldaan om te kunnen genieten van fiscaal voordeel voor een vriendenaandeel.

Tax shelter voor startende ondernemingen

Wanneer u rechtstreeks of via een crowdfundigplatform investeert in het kapitaal van een startende vennootschap en dus aandelen verwerft, kan u genieten van een belastingvermindering van 30% (kleine ondernemingen) of 45% (micro ondernemingen) van het geïnvesteerde bedrag. Voor een investering via een openbaar startersfonds of een private startersprivak bedraagt de belastingvermindering 30%.

Een vennootschap kan zo maximaal € 500.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar maximum € 100.000 investeren en moet de verkregen aandelen minstens vier jaar aanhouden.

De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap komt niet in aanmerking voor deze regeling. Familieleden van de oprichters die investeren in de onderneming, kunnen wel van het fiscaal voordeel genieten.

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle voorwaarden terug waaraan moet worden voldaan om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

Vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van leningen (crowdlending)

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij (startende) ondernemers, die soms moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, voor een bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek. Mensen kiezen dan zelf welk bedrag ze aan het project ontlenen.

Indien een natuurlijk persoon een lening verstrekt aan een startende onderneming via een “erkend” crowdfundingplatform, worden de intresten op de eerste leningsschijf van € 16.270 per jaar vrijgesteld van roerende voorheffing.

Het toepassingsgebied van deze regeling is beperkt tot micro- en kleine ondernemingen.

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle voorwaarden terug waaraan moet worden voldaan om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

Lore Ockier
Expert fiscale planning