De afgelopen jaren zijn heel wat maatregelen in het leven geroepen om startende ondernemingen fiscaal te ondersteunen. Tijd voor een overzicht.

Wat is een startende onderneming?

Een startende onderneming is een micro- of kleine onderneming die jonger is dan vier jaar. Om te bepalen of een vennootschap micro, klein of groot is, wordt gekeken naar volgende categorieën:

Een onderneming wordt pas groot wanneer ze twee opeenvolgende boekjaren meer dan één van bovenstaande criteria overschrijdt. Met ingang van het daaropvolgende boekjaar verliest zij dan haar statuut van micro- of kleine vennootschap.

Welke voordelen geniet een startende onderneming?

Winwinlening
U wil een zelfstandige (familielid of kennis) financieel ondersteunen en tegelijkertijd een aardig rendement op de investering behalen? Een winwinlening maakt dit mogelijk. Via het geven van een dergelijke lening geniet de kredietgever immers een belastingvoordeel (2,5% van het gemiddelde van het openstaande saldo van de lening), terwijl de rentevoet voor de kredietnemer relatief beperkt blijft.

Voor meer informatie omtrent de winwinlening verwijzen wij naar het artikel dat wij hieraan reeds wijdden:

Tax shelter voor startende ondernemingen
Wanneer u rechtstreeks investeert in het kapitaal van startende vennootschappen (en dus aandelen verwerft), kan u genieten van een belastingvermindering van 30% (kleine ondernemingen) of 45% (micro ondernemingen) van het geïnvesteerde bedrag . Een vennootschap kan zo maximaal € 250.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar maximum € 100.000 investeren en moet de verkregen aandelen minstens vier jaar behouden.

De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap komt niet in aanmerking voor de toepassing van de tax shelter-regeling. Familieleden van de oprichters kunnen wel van het fiscaal voordeel genieten als ze in de onderneming investeren.

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle voorwaarden terug waaraan moet worden voldaan om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

Crowdfunding
Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij (startende) ondernemers, die soms moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, voor een bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek. Mensen kiezen dan zelf welk bedrag ze aan het project ontlenen.

Indien een natuurlijk persoon een lening verstrekt aan een startende onderneming via een “erkend” crowdfundingplatform, worden de intresten op de eerste leningsschijf van € 15.000 per jaar vrijgesteld van roerende voorheffing.

Het toepassingsgebied van deze regeling is niet beperkt tot enkel micro- en kleine ondernemingen, maar geldt ook voor de middelgrote ondernemingen. Daarnaast is ook een bedrijfsleider die in zijn eigen onderneming investeert niet uitgesloten van het gunstregime.

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle voorwaarden terug waaraan moet worden voldaan om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

Bedrijfsvoorheffing
Een kleine vennootschap moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking.

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden verwijzen wij naar de website van de Vlaamse Overheid.

Liesje Vanneste
Expert Tax Planning