Waarom een testament nuttig kan zijn

De wet bepaalt wie van ons erft, maar dit komt misschien niet overeen met uw persoonlijke verwachtingen. Wilt u afwijken van de wettelijke regels, dan kan u een testament opstellen. Download hier onze infofiche over de verschillende manier waarop u een testament kan opmaken.

Maar wat kan en mag je zoal in een testament opnemen?

Eerst en vooral moet u er rekening mee houden dat als u kinderen heeft, u uw vermogen niet zomaar aan eender wie kan toebedelen, althans niet volledig. Kinderen hebben immers steeds recht op een bepaald minimum van de erfenis van hun ouders (de ‘reserve’). Dit deel kan hen niet kan worden ontnomen.

De reserve is steeds gelijk aan 50% van uw nalatenschap, te verdelen over uw kinderen. Hebt u 2 kinderen, dan heeft elk van hen steeds recht op 1/4e van uw vermogen. Heeft u 3 kinderen, dan bedraagt de reserve van elk van de kinderen 1/6e van uw vermogen. Over de andere helft van uw nalatenschap kan u vrij beschikken.

Hou er echter rekening mee dat als u gehuwd bent, ook uw partner over een reserve beschikt.

Wanneer u meerdere erfgenamen heeft (u heeft bv. 3 kinderen), dan zal uw vermogen bij uw overlijden in principe aan hen toekomen, ieder voor een gelijk deel. Dit betekent dat zij elk voor 1/3e eigenaar worden van de onroerende goederen die u bezit, van uw spaargelden,… Dit kan mogelijks leiden tot discussies en is dan ook misschien niet gewenst.

Vandaar zou u kunnen overwegen om een bepaald onroerend goed aan één kind toe te wijzen, een geldsom aan een ander kind, enz. Een dergelijke regeling, waarbij dus ‘kavels’ worden gecreëerd, kan opgenomen worden in een testament.

Daarnaast kan het nuttig zijn om te bepalen wat er met uw vermogen dient te gebeuren wanneer later ook uw erfgenamen overlijden. Een voorbeeld kan het nut hiervan verduidelijken.

Stel: u hebt een zoon en een dochter. Uw zoon is gehuwd en heeft 2 kinderen. Uw dochter is ook gehuwd, maar heeft geen kinderen. Als uw dochter overlijdt ná het overlijden van haar beide ouders (waaronder uzelf dus), dan zal haar vermogen, inclusief het vermogen dat zij van u geërfd heeft, minstens voor het vruchtgebruik toekomen aan haar partner, wat mogelijks niet gewenst is. De blote eigendom van het vermogen dat zij van u geërfd heeft zal toekomen aan haar broer, doch dit zal gepaard gaan met erfbelasting die snel oploopt tot 55%.

Deze nadelen kunnen opgevangen worden door in een testament een restlegaat op te nemen. Met een dergelijke clausule kan u bepalen dat wat uw dochter van u erft, bij haar later overlijden integraal moet toekomen aan haar broer (dus niet aan haar partner). Deze clausule heeft bovendien een fiscaal voordeel: uw zoon zal op het vermogen dat hij van zijn zus verwerft, erfbelasting moeten betalen alsof hij het rechtstreeks van u heeft gekregen (tarief van maximaal 27%).

Een dergelijke clausule kan in verschillende varianten en verschillende omstandigheden nuttig zijn. Zo kan zij nuttige opportuniteiten bieden in nieuw samengestelde gezinnen (lees hier meer over specifieke planningstechnieken in nieuw samengestelde gezinnen) , families met zorgkinderen (lees hier meer over aandachtspunten bij een successieplanning met zorgkinderen), maar evengoed in een klassiek gezin.

Het team van Lemon Consult helpt u graag bij het opstellen van uw testament, bij de zoektocht naar het juist evenwicht.

Neem vrijblijvend contact met ons op ontdek hoe wij u kunnen helpen.