Loonpolitiek

Hoe kan ik als bedrijfsleider verloond worden zonder te veel belastingen te moeten betalen? Kies ik best voor een IPT of voor een dividenduitkering? Hoe kan ik mijn medewerkers op een fiscaal vriendelijke manier een bonus toekennen? Het zijn vragen die menig bedrijfsleider zich wel eens stelt.

Start met een klassieke bezoldiging, maar eindig er niet mee

De meeste bedrijfsleiders ontvangen voor hun prestaties een periodieke bezoldiging. Het toekennen van een bepaalde minimumbezoldiging is overigens één van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (zie hier meer). De belastingdruk op een bezoldiging loopt evenwel snel hoog op zodat deze best aangevuld wordt met alternatieven die een meer gunstige fiscale behandeling kennen.

Laat een brutobezoldiging dan ook een beginpunt zijn om uw verloningspakket op te bouwen, maar geen eindpunt. Benut de mogelijkheden die er zijn om uw verloningspakket op fiscaal vriendelijke wijze aan te vullen.

Filmpje:

x

Maak gebruik van forfaitaire voordelen van alle aard en onkostenvergoedingen

Naast een bezoldiging in geld kan een bedrijfsleider ook vergoedingen in natura ontvangen. Het gaat hier om zgn. voordelen van alle aard. Sommige van deze voordelen worden op forfaitaire wijze belast, bijvoorbeeld het privégebruik van een bedrijfswagen, laptop, GSM, etc. Ligt deze forfaitaire waardering lager dan de reële kostprijs, dan kan u hieruit voordeel halen door deze kosten door de vennootschap ten laste te laten nemen.

Maakt als bedrijfsleider voor rekening van de vennootschap diverse kleinere kosten? Dan kan de vennootschap u deze kosten op forfaitaire basis terugbetalen. U hoeft met andere woorden uw werkelijke kosten niet te bewijzen aan de hand van facturen, onkostennota’s, etc. Zo kan u wanneer u regelmatig beroepsmatige verplaatsingen in het binnen- en/of buitenland doet een forfaitaire vergoeding ontvangen voor kosten die u tijdens deze dienstreizen maakt. In de mate dat de spelregels op fiscaal en sociaal vlak worden gerespecteerd maakt dit voor de bedrijfsleider geen belastbare bezoldiging uit. Lees hier meer.

Bouw een aanvullend pensioenkapitaal op

Het uitkeren van bruto bezoldiging zorgt er voor dat er een aanvullend pensioenkapitaal kan opgebouwd worden in de zgn. tweede pensioenpijler.

Dit kan vooreerst door met de vennootschap een individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering af te sluiten. De premies die de vennootschap hierin stort zijn fiscaal aftrekbaar, rekening houdende met de zgn. 80%-regel.

Daarnaast kan u privé ook een (sociaal) vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De gestorte premies zijn in de personenbelasting aftrekbaar als beroepskosten zodat een besparing in de personenbelasting én op het vlak van sociale bijdragen gerealiseerd wordt.

Bij uitkering genieten beide pensioenvehikels een interessante eindbelasting. Het kapitaal dat u hiermee opbouwt kan een belangrijke stap in de goede richting betekenen voor uw persoonlijk pensioenplan (lees hier meer).

Hanteer een doordachte dividendpolitiek

De winst die de vennootschap realiseert kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders via dividenduitkeringen. Op de dividenden die de vennootschap uitkeert moet in principe 30% roerende voorheffing ingehouden worden. Er bestaan echter enkele gunstregimes waardoor dividenden uitgekeerd kunnen worden aan een verlaagde roerende voorheffing.

Zo kan een KMO-vennootschap er voor opteren om de winst van het boekjaar te reserveren via de aanleg van een afzonderlijke liquidatiereserve. Bij de aanleg van dergelijke liquidatiereserve is weliswaar een belasting van 10% van het gereserveerde bedrag verschuldigd (bovenop de vennootschapsbelasting), doch hiertegenover staat dat er bij een latere dividenduitkering ná een wachtperiode een lagere roerende voorheffing verschuldigd is.

Betreft het dividenden verbonden aan aandelen uitgegeven door een KMO-vennootschap (bij oprichting of bij kapitaalverhoging) ná 1 juli 2013, dan kunnen er na een wachtperiode jaarlijks dividenden uitgekeerd worden aan een verlaagde roerende voorheffing van 15% (het zgn. VVPRbis-regime) mits er voldaan is aan nog enkele andere voorwaarden.

Weet ook dat u zelfs een (beperkt) dividend kan ontvangen dat volledig vrijgesteld is van roerende voorheffing. Meer hierover leest u hier.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de winst van de vennootschap uit te keren. Het is dan ook belangrijk om na te gaan van welk regime u het best gebruik maakt om met uw vennootschap(pen) een doordachte dividendpolitiek te hanteren.

Maak gebruik van flexibele verloningstechnieken om uw medewerkers te motiveren

Op welke manier kan ik mijn medewerkers op een fiscaal vriendelijke manier belonen. En hoe kan ik mijn belangrijkste medewerkers aan mijn bedrijf ‘binden’? Het zijn vragen die menig bedrijfsleider zich wel eens stelt.

Het verhogen van het brutoloon is dikwijls een (te) dure operatie en van de meest courante extralegale voordelen (bedrijfswagen, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,…) wordt vaak al gebruik gemaakt. Welke mogelijkheden er nog bestaan om uw personeel op fiscaal vriendelijke wijze te vergoeden en tegelijkertijd te motiveren leest u hier.

Conclusie

De belastingdruk op een brutobezoldiging loopt al snel hoog op. Hoewel het toekennen van een bezoldiging verschillende voordelen biedt is het aangewezen om verder te kijken en het verloningspakket aan te vullen met alternatieven die een gunstigere fiscale behandeling kennen. Hierbij is het belangrijk een evenwicht te zoeken tussen de verschillende verloningstechnieken. Hoe dit evenwicht er in de praktijk uitziet, hangt af van verschillende parameters zoals uw familiale situatie, uw uitgavenpatroon, uw investeringsdoelstellingen, de totale winst die de vennootschap maakt, enz.

Het is dan ook van belang om alles goed in kaart te brengen en te analyseren, om zo een verloningspakket op uw maat uit te werken. Lemon Consult staat u hierbij graag bij.