Successieplanning bij een naderend levenseinde

Het is een veel gehoorde vraag wanneer de gezondheidstoestand van een naast familielid sterk achteruit gaat: “Hoe kan er nog vermogen op naam van de partner of de kinderen worden geplaatst? Kunnen er nog successierechten vermeden worden?”

Bij een dergelijke planning in extremis dienen zich gelukkig nog verschillende mogelijkheden aan. Een korte bloemlezing.

  • Wanneer u gelden wenst over te dragen, kan gewerkt worden met een bankgift. Een bankgift is een schenking die plaatsgrijpt door de loutere overschrijving van gelden van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de begiftigde. Een bankgift verloopt niet via de notaris, maar er worden best wel onderhandse bewijsdocumenten opgesteld.

Deze documenten moeten niet verplicht geregistreerd worden, zodat er ook geen schenkbelasting betaald moet worden. Als keerzijde van de medaille geldt wel dat als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, er alsnog erfbelasting op de geschonken som verschuldigd zal zijn. Een bankgift die plaatsvindt wanneer men het levenseinde ziet naderen, wordt dan ook best geregistreerd. Voor giften tussen partners en aan kinderen geldt daarbij in Vlaanderen een tarief van 3%. Maar de hogere erfbelasting wordt daarmee wel vermeden.

Wenst u meer te weten over hoe u een bankgift doet? Lees het hier.

  • Gaat het daarentegen om een onroerend goed dat u wenst te schenken, dan zal steeds een notariële akte vereist zijn. Daarbij zal er schenkbelasting verschuldigd zijn, die progressief is. De tarieven klimmen dus op naarmate de waarde van het geschonken goed toeneemt. De basistarieven in rechte lijn en tussen partners zien er als volgt uit (te berekenen per schenker en per begiftigde):
 Tariefschalen  Tarief
 € 0 – € 150.000 3%
 € 150.000 – € 250.000 9%
 € 250.000 – € 450.000 18%
 meer dan € 450.000 27%

x

Er moet wel rekening mee gehouden worden dat wanneer u minder dan 3 jaar geleden een onroerend goed hebt geschonken, de waarde hiervan in rekening wordt gebracht bij de berekening van de schenkingsrechten. Pas na verloop van 3 jaar wordt er terug vanaf de laagste schijf gestart.

Bovendien is het zo dat wanneer de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, er met het bedrag van de schenking wel nog rekening wordt gehouden om de erfbelasting op de overige goederen te berekenen. De geschonken goederen zelf worden dan niet meer belast, maar voor de overige onroerende goederen wordt er een ‘opduweffect’ gecreëerd.

  • Ook via een testament kan u de verdeling van uw nalatenschap sturen. In een testament bepaalt u aan wie uw vermogen na uw overlijden dient te toe te komen. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat bepaalde personen recht hebben om een minimum deel van uw nalatenschap. Zo dient minstens de helft van uw vermogen aan uw kinderen toe te komen, terwijl u over de andere helft vrij kan beschikken.

Een testament is vooral nuttig om uw nalatenschap in de juiste richting te sturen. Op fiscaal vlak zullen de erfgenamen successierechten betalen op het vermogen dat zij erven.

Meer weten over hoe u correct een testament opmaakt? Download hier onze infofiche.

  • Verlies bij dit alles ook de opmaak van een zorgvolmacht niet uit het oog. Wat als u binnenkort niet meer in staat bent om uw vermogen te beheren, laat staan om een schenking te doen? Door middel van een zorgvolmacht kan u iemand (doorgaans de partner of de kinderen) machtigen om in uw naam uw vermogen te beheren voor het geval u daar zelf niet meer toe in staat. Zodoende blijft het mogelijk om een familiale planning op te zetten, ook als u daar zelf niet meer toe kan beslissen.

Lees hier meer over de zorgvolmacht.

Een naderend levenseinde brengt uiteraard heel wat onzekerheden met zich mee. De verdeling van de toekomstige nalatenschap en het bijhorende fiscale plaatje is er daar maar één van.

Het team van Lemon Consult helpt u in zo’n onzekere tijden graag verder bij de zoektocht naar oplossingen. Neem vrijblijvend contact met ons op ontdek hoe wij u kunnen helpen.