Een hoger pensioen door uw studiejaren af te kopen? Tijd voor actie!

Eind november 2020 loopt de overgangsperiode af waarin studiejaren op een financieel gunstige manier kunnen worden geregulariseerd. Is het aangewezen om van deze regeling gebruik te maken? We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Berekening van het wettelijk pensioen

Voor elk jaar dat u werkt, of voor eventueel hiermee gelijkgestelde periodes, bouwt u pensioenrechten op.

Studiejaren tellen in principe niet automatisch mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Enkel voor vastbenoemde ambtenaren is dit het geval, doch hiervoor geldt een uitdoofscenario. Wel is er de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren.

Hoe werkt het?

Door de regularisatie van studiejaren worden deze omgezet in gewerkte jaren, mits betaling van een bijdrage. Dit kan zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

De mogelijkheid bestaat evenwel enkel voor de studiejaren vanaf uw 20 jaar. Wie z’n hogere studies aanvatte op 18 jaar zal dus niet alle studiejaren kunnen regulariseren.

Opgelet! Het regulariseren van uw studiejaren heeft enkel invloed op uw pensioenbedrag. U zal dus niet vroeger met pensioen kunnen gaan door uw studieperioden te regulariseren.

Wanneer en voor welk bedrag?

Algemene regeling

De te betalen bijdrage is voor iedereen gelijk, ongeacht onder welk statuut u actief bent. Er wordt wel een onderscheid gemaakt afhankelijk van hoe lang u al bent afgestudeerd:

  • Regularisatie binnen de 10 jaar na de studies: € 1.560,60 per jaar
  • Regularisatie vanaf het 11de jaar na de studies: de actuele waarde van het latere pensioen dat men zal krijgen

Het loont dus om binnen de 10 jaar na uw studies te regulariseren. Daarna stijgt de kost sterk.

Tijdelijke regeling tot 30 november 2020

Gezien voor heel wat mensen deze periode al verstreken is, werd voorzien in een overgangsperiode. De overgangsmaatregelen zijn verschillend naar gelang het sociaal statuut dat u heeft. Een overzicht:

Werknemer & zelfstandige Ambtenaar
Bijdrage tijdens overgangsperiode
(tot 30/11/2020)

€ 1.560,60 per studiejaar

(voor de jaren vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 werd)

Actuele waarde

(voor de jaren vóór 1 januari van het jaar waarin u 20 werd)

€ 1.300,50 per jaar

(van 1/12/2017 – 30/11/2019)

€ 1.560,60 per jaar

(van 1/12/2019 – 30/11/2020)

Bijdrage binnen de 10 jaar na einde studies € 1.560,60 per studiejaar € 1.560,60 per studiejaar
Andere bijdrage Actuele waarde Actuele waarde

 
Fiscaal aftrekbaar

De regularisatiebijdrage is voor een werknemer en een ambtenaar een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en dus fiscaal aftrekbaar via uw belastingaangifte. Het belastingvoordeel komt overeen met de aanslagvoet van uw hoogste inkomstenschijf. Afhankelijk van uw inkomen kan dit oplopen tot 50% (excl. gemeentebelasting).

Voor zelfstandigen is de bijdrage een aftrekbare sociale bijdrage. Het voordeel voor hen is dus dubbel:

  • Enerzijds geniet men een besparing in de personenbelasting à rato van het marginaal belastingtarief (maximum 50% + gemeentebelasting).
  • Anderzijds wordt ook de berekeningsbasis van de sociale bijdragen verminderd.

 

Extra pensioen?

De belangrijkste vraag is nu wat deze regularisatie opbrengt aan extra pensioen. Dit zal opnieuw afhankelijk zijn van het stelsel waaronder werd geregulariseerd:

Werknemer en zelfstandige Ambtenaar
Forfaitair brutobedrag van
€ 277,44 per jaar voor een alleenstaande
(of € 346,80 per jaar voor een gezinspensioen).

1/60ste van de referentiewedde
(de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar voor pensionering,
hoe hoger u referentiewedde,
hoe sneller u de afgekochte studiejaren terugverdient)

1/55ste voor het onderwijs

 

Altijd (fiscaal) interessant?

Indien we enkel kijken naar het brutobedrag, dan lijkt de maatregel zeer interessant. Voor een werknemer bedraagt het belastingvoordeel op de betaalde bijdrage tussen de € 390,15 en € 846,63 per studiejaar (voor een zelfstandige ligt dit zelf nog hoger). De netto kost bedraagt dus tussen de € 1.170,45 en € 683,87 per studiejaar. Dit betekent dat u de kost hebt terugverdiend eens u tussen de 4,2 en 2,5 jaar op pensioen bent.

De vraag is echter wat u netto zal overhouden van dit bijkomend bruto pensioen. Tot voor kort was het zo dat een bijkomend bruto pensioen bij bepaalde personen (alleenstaanden) kon leiden tot een lager netto pensioen, de zogenaamde pensioenval. De wetgever heeft dit probleem intussen verholpen met een wetswijziging.

In sommige situaties is het echter nog steeds mogelijk dat het netto pensioen slechts zeer beperkt stijgt of zelfs nagenoeg hetzelfde blijft, ook al stijgt het bruto pensioen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een minimumpensioen ontvangt, een volledige carrière van 45 jaar kan aantonen of wanneer u een eigen wettelijk pensioen cumuleert met een overlevingspensioen.

 

Voorbeeld:

Leen is zelfstandig en 32 jaar (geboren op 7/10/1987). De terugverdientijd bedraagt ±7 jaar.

Simulatie

Wettelijk pensioen op 67 jaar (zonder afkoop studiejaren) € 1.562,10/maand

Simulatie afkoop studiejaren

Aantal studiejaren 4
Verhoogd wettelijk pensioen na afkoop studiejaren : € 1.594,82
Verschil met pensioen zonder studiejaren per maand: € 32,72/maand
Verschil per jaar: € 392,64/jaar
Kostprijs afkoop studiejaren € 6.242,08
Berekening netto kostprijs:
  • besparing aan sociale bijdragen (20 % of 14%)
€    873,89
€ 5.368,19
  • besparing aan personenbelasting
    (50%, excl. gem.bel.)
€ 2.684,09
Netto kostprijs : € 2.684,09  

Terugverdientijd

Hoeveel jaren dien je op pensioen te zijn
om de netto investering terug te verdienen?
6,84 jaar

 

Praktisch

De regularisatie dient te gebeuren in het stelsel waarin u zich bevindt op het moment van de aanvraag. Bent u op dat moment actief als werknemer, dan kan u enkel regulariseren onder de hiervoor vermelde voorwaarden voor werknemers.

U kan maximaal tweemaal een aanvraag indien. U hoeft dus niet alle jaren in één keer te regulariseren. De aanvraag gebeurt per brief of via de website mypension.be.

  

Conclusie

Het loont de moeite om vóór 30 november 2020 na te gaan of het afkopen van studiejaren voor u financieel interessant kan zijn, in het bijzonder als u de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Hoe lang de terugverdientijd is hangt af van uw concrete situatie. Ga daarom niet overhaast te werk en laat berekenen welk voordeel er voor u tegenover staat. Lemon Consult staat u hierin graag bij,, zodat u met een gerust gemoed naar uw pensioen kan toewerken.

Lynn Boterberg
Expert fiscale en familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.