Mag ik nog werken als ik op pensioen ben?

De regering neemt heel wat maatregelen om u langer te laten werken. Maar wat als u reeds recht heeft op een pensioen, maar nog niet wenst te stoppen met werken? Mag u dan uw pensioen opnemen en tegelijkertijd actief blijven? Of heeft u nooit recht op een pensioen wanneer u nog een beroepsactiviteit uitoefent?

In een vorig artikel zijn we dieper ingegaan op de vraag of het financieel interessant is om langer actief te blijven. In deze bijdrage gaan we na of een combinatie van werken en pensioen mogelijk is.

(On)beperkt bijverdienen

Sinds 1 januari 2015 kan u als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen vanaf:

  • het jaar waarin u 65 jaar wordt OF;
  • het moment dat u een loopbaan van 45 jaar kan voorleggen (op het moment dat uw pensioen aanvangt).

In dat geval kan u dus uw wettelijk pensioen opvragen én onbeperkt bijverdienen.

Voldoet u niet aan één van deze voorwaarden, dan mogen uw beroepsinkomsten als actieve gepensioneerde bepaalde grenzen niet overschrijden. De exacte grens hangt af van verschillende parameters zoals de aard van de beroepsactiviteit, de aard van het pensioen en de eventuele kinderlast. De maximaal toegelaten inkomsten zien er voor 2018 als volgt uit:

Als de beroepsinkomsten de toegelaten bedragen overschrijden, wordt het pensioen gedurende het jaar van overschrijding verminderd met het percentage van overschrijding. Stel dat u bovenstaande grenzen met 50% overschrijdt, dan wordt ook uw pensioen voor dat jaar met 50% gereduceerd.

De sociale bijdragen voor gepensioneerde zelfstandigen

Actief gepensioneerden die werken als zelfstandige blijven onderworpen aan de sociale bijdragen. In vergelijking met niet gepensioneerde zelfstandigen, is het bedrag van de bijdragen wel minder hoog. Indien het totaal bedrag van de netto beroepsinkomsten lager is dan € 2.998,29 (inkomsten 2018) dan zijn zelfs geen sociale bijdragen verschuldigd. Anderzijds bouwt u geen bijkomende pensioenrechten meer op.

Boven deze grens worden de sociale bijdragen berekend aan een tarief van 14,70% (in de plaats van 20,5% voor een niet gepensioneerde zelfstandige). Daarbij dient wel nog een onderscheid te worden gemaakt tussen zelfstandigen die zich moeten houden aan de inkomensgrenzen, en zij die onbeperkt mogen bijverdienen.

Indien u onbeperkt mag bijverdienen, zien de verschuldigde sociale bijdragen (te verhogen met beheerskosten voor het sociaal secretariaat) er als volgt uit:

Indien u zich als zelfstandige wél dient te houden aan de toegelaten inkomensgrenzen, is het referte-inkomen waarop de sociale bijdragen berekend worden, begrensd tot het maximaal bedrag dat als gepensioneerde zelfstandige mag bijverdiend worden.

Wanneer u uitendelijk uw beroepsloopbaan definitief stopzet dan zal u geen sociale bijdragen meer hoeven te betalen vanaf het trimester dat volgt op dat waarin de beroepsactiviteit werd gestopt.

Wat brengt de toekomst?

In het Zomerakkoord van de federale regering was er sprake van de invoering van een gedeeltelijk pensioen voor werknemers. Een werknemer zou hierdoor een deel van zijn pensioen kunnen opnemen en tegelijk kunnen blijven werken en pensioenrechten opbouwen. De bedoeling was om de teksten daaromtrent goed te keuren tegen 1 januari 2019. Of dit effectief zal gebeuren, valt af te wachten.

Liesje Vanneste
Expert Tax Planning