Hoe kan ik mijn levensstandaard handhaven eens ik op pensioen ben? Welk kapitaal moet ik hiervoor bijeen gespaard hebben? Het zijn vragen die u zich waarschijnlijk wel al eens gesteld heeft. Om een antwoord te bieden op deze vragen is een duidelijk pensioenplan onontbeerlijk.

Welk pensioenkapitaal heeft u nodig?

Het is alom bekend dat het wettelijk pensioen voor de meeste Belgen niet volstaat om ook na de pensioenleeftijd de gewenste levensstandaard te kunnen aanhouden. Daarom bouwt u best ook zelf een aanvullend pensioenkapitaal op. De opmaak van een pensioenanalyse kan u helpen om uw pensioendoelstelling in kaart te brengen.

We illustreren dit aan de hand van volgend voorbeeld: Frank (30 jaar) is een zelfstandige die op zijn 67ste op pensioen wenst te gaan. Uit de gegevens van mypension.be blijkt dat hij op zijn wettelijke pensioenleeftijd recht heeft op een pensioenbedrag van € 1.500 netto per maand. Frank wenst te weten welk kapitaal hij moet opbouwen om op pensioenleeftijd een vooropgesteld uitgavenpatroon van € 3.000 per maand te kunnen financieren. Frank dient bijgevolg vanaf zijn pensioenleeftijd in een opleg te voorzien van € 1.500 per maand. Uitgaande van een jaarlijkse indexering van het wettelijk pensioen van 2% en een inflatie van 2% per jaar betekent dit dat Frank op zijn pensioenleeftijd een opleg zal moeten voorzien van € 3.121 per maand.

  Huidige bedragen   Geïndexeerde bedragen op pensioenleeftijd
INKOMSTEN      
Wettelijk pensioen € 1.500 per maand  ->  € 3.121 per maand
       
UITGAVEN      
Leefbudget op pensioen € 3.000 per maand  ->  € 6.242 per maand
       
Zelf te voorziene opleg € 1.500 per maand   ->  € 3.121 per maand

x

Uit berekeningen blijkt dat Frank op zijn pensioenleeftijd een kapitaal moet opgebouwd hebben van ongeveer € 1.170.000 om voormelde opleg te kunnen voorzien gedurende een periode van 28 jaar (van Frank zijn 67ste tot zijn 95 jaar). In de veronderstelling dat Frank momenteel nog geen pensioenkapitaal opgebouwd heeft dient hij tot aan zijn pensioenleeftijd gemiddeld ongeveer € 21.600 per jaar te kunnen sparen om zijn pensioendoelstelling te halen.

Pensioendoelstelling
Benodigd kapitaal op pensioenleeftijd
€ 1.170.000
Vereiste spaarcapaciteit voor behalen pensioendoelstelling
€ 21.600 per jaar

x

In bovenstaande berekeningen werd telkens uitgegaan van een inflatie van 2% per jaar en een nettorendement van eveneens 2% per jaar. Mocht Frank al zijn spaarcenten op een spaarrekening aanhouden (met een quasi nulrendement tot gevolg), dan stijgt zijn benodigd kapitaal tot bijna € 1.680.000. Slaagt hij er daarentegen in om zijn een jaarlijks rendement te halen van 4%, dan daalt het benodigd kapitaal naar ongeveer € 932.000.

Hoe uw pensioendoelstelling halen?

Er zijn verschillende manieren om uw pensioendoelstelling te halen. Zo kan u vooreerst een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via de zogenaamde 2de en 3de pensioenpijler waardoor er op pensioenleeftijd een kapitaal wordt uitgekeerd dat u kan aanspreken om in uw uitgaven te voorzien. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioenkapitaal binnen de 2de en 3de pensioenpijler op te bouwen vindt u hier.

Naast het opbouwen van een pensioenkapitaal via fiscale pensioenproducten kan u ook niet-fiscaal sparen. Dit kan door uw spaargeld te beleggen in roerende waarden, een investeringspand aan te kopen, dividenden uit te keren vanuit uw vennootschap, etc. Vaak is een combinatie van bovenstaande zaken aangewezen. De ideale mix is evenwel afhankelijk van verschillende factoren en is daarom voor iedereen anders.

Stippel een duidelijk pensioenplan uit!

Om er voor te zorgen dat u de gewenste levensstandaard op pensioenleeftijd zal kunnen blijven aanhouden is het aangewezen om tijdig een duidelijk pensioenplan op te stellen. Met de pensioenanalyse van Lemon consult krijgt u een duidelijk zicht op waar u vandaag staat, hoe uw vermogen in de toekomst evolueert en welke stappen er nog ondernomen moeten worden om uw pensioendoelstelling te kunnen halen. Dit zorgt voor een duidelijk plan, zodat u in de toekomst de juiste beslissingen kan nemen.

Steve Bossuyt
Expert fiscale & familiale planning