De Vlaamse Regering heeft op 14 oktober 2016 beslist dat de zogenaamde verzekeringsgift niet meer dubbel belast zal worden. Bij de berekening van de erfbelasting die verschuldigd is op de uitkering van de polis, zal de afkoopwaarde ten tijde van de schenking in mindering mogen worden gebracht van de belastbare basis. Enkel de aangroeiwaarde zal nog aan erfbelasting onderworpen zijn.

Een ‘verzekeringsgift’ is een verrichting waarbij de verzekeringnemer (bv. één van de ouders) zijn rechten in een verzekeringspolis met zichzelf als verzekerde , schenkt aan de begunstigde (bv. het kind) met betaling van schenkbelasting. Deze verzekeringspolis met configuratie AAB wordt dan via de schenking omgezet naar een polis met configuratie BAB (waarbij de begunstigde voortaan dus als verzekeringnemer fungeert).

Standpunt federale belastingadministratie
De federale belastingadministratie oordeelde in het verleden dat het beding ten behoeve van een derde, waarbij de uitkering belastbaar is[1], door de schenking wordt omgezet in een onbelast beding ten behoeve van zichzelf. Hierdoor is bij het overlijden van de oorspronkelijke verzekeringnemer (ouder) geen erfbelasting meer verschuldigd.

Standpunt Vlaamse belastingdienst (Vlabel)
Vlabel volgt deze redenering niet en meldt in een bekritiseerd standpunt (nr. 15133 dd. 13.06.2016) dat er op de uitkering bij overlijden van de verzekerde, alsnog erfbelasting verschuldigd is, gezien “het voorwerp van deze uitkering immers niet hetzelfde is als het voorwerp dat met de schenkbelasting is belast”. Dit standpunt geldt voor alle overlijdens vanaf 1 maart 2016, ongeacht de datum van de schenking. Vlabel voegt hier evenwel aan toe dat er geen erfbelasting zal verschuldigd zijn indien:

  • het contract wordt afgekocht, waarna de gelden worden geschonken mits betaling van schenkbelasting;
  • de begiftigde een nieuwe begunstigde aanduidt in de polis. Wat niet wordt aanvaard is dat de oorspronkelijke begunstigde zichzelf herbenoemt als begunstigde of dat men tijdelijk iemand anders benoemt als begunstigde, om dan kort daarna opnieuw zichzelf als begunstigde aan te duiden.

Ontwerpdecreet
Op 14 oktober 2016 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven aan een ontwerpdecreet houdende diverse fiscale bepalingen. Hierbij wordt ook ingegaan op de verzekeringsgift. De Vlaamse Regering is van oordeel dat indien de schenking van de polis reeds onderworpen is geweest aan schenkbelasting en er bij overlijden van het verzekerd hoofd erfbelasting wordt geheven, er economisch gezien sprake is van een dubbele belasting. Er wordt dan ook voorgesteld dat de belastbare grondslag, waarop de oorspronkelijke schenkbelasting werd geheven, in mindering mag worden gebracht van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting wordt berekend. Er zal dus enkel nog erfbelasting verschuldigd zijn op het verschil tussen de afkoopwaarde van de polis op datum van de schenking en het effectief uitgekeerde bedrag bij overlijden van het verzekerd hoofd. Het is evenwel nog onduidelijk hoe de vermindering van de belastbare grondslag moet worden toegepast, indien de polis na de schenking gedeeltelijk werd afgekocht.

 Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaamse Parlement waar dit nog dient te worden goedgekeurd. Wordt vervolgd…

Inge Veldeman
Expert Estate Planning

[1] Art. 2.7.1.0.6. §1 VCF