Steeds meer mensen worden in een bepaalde fase van hun leven geconfronteerd met een vorm van dementie waardoor zij hun vermogen niet langer zelf kunnen beheren. Maar ook bij een ziekte of ongeval met hersenschade kan dit het geval zijn.

En het zijn dan niet alleen de belangrijkere zaken zoals de verkoop van een woning of de wijziging van een huwelijkscontract die in het gedrang komen, maar ook eenvoudige dagdagelijkse handelingen zoals een aangetekende brief afhalen en betalingen uitvoeren.

Sinds september 2014 kunnen bekwame personen (lastgevers) echter een volmacht opmaken waarbij zij een ander persoon (lasthebber) aanduiden om bepaalde handelingen in hun naam en voor hun rekening te stellen en dit voor het geval zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. De tussenkomst van een vrederechter is daarbij niet vereist.

Deze volmacht moet schriftelijk worden opgemaakt. Dit kan ofwel onderhands ofwel notarieel gebeuren. Bepaalde handelingen kunnen echter enkel worden gesteld indien een notariële volmacht voorhanden is. Dit is bv. het geval voor het doen van schenkingen.

De volmacht moet geregistreerd worden in een centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Hoe aanpakken?
De opmaak van een zorgvolmacht vereist dat persoonlijke keuzes worden gemaakt. Zo zal op onder meer volgende vragen een antwoord moeten worden geformuleerd:

1/ Wie geeft volmacht aan wie?
In de meeste gevallen zal de partner van de lastgever worden aangeduid als lasthebber. Maar dit kunnen even goed de kinderen zijn (of één van hen) of zelfs een goede vriend. Voor het geval de aangeduide lasthebber zijn/haar functie niet langer kan of wenst uit te oefenen, kan in de volmacht ook reeds een opvolgende lasthebber worden aangeduid.

2/ Wanneer wenst u dat de volmacht in werking treedt?
De lastgever heeft de keuze tussen:

 • een volmacht met onmiddellijke ingang. De lasthebber kan dan vanaf de ondertekening van de volmacht namens de lastgever optreden, zelfs al is deze nog bekwaam. Eventueel kan gepreciseerd worden dat voor welbepaalde handelingen (bv. verkoop van de woning) de lasthebber slechts mag optreden vanaf het ogenblik dat de lastgever wilsonbekwaam is geworden.
 • een volmacht die pas aanvangt vanaf het moment dat de lastgever wilsonbekwaam wordt. Het is dan van belang om in de volmacht te bepalen hoe de onbekwaamheid wordt vastgesteld, zoals bijvoorbeeld door de behandelende (huis-)arts of door 2 artsen die onafhankelijk van elkaar optreden.

3/ Wat mag de lasthebber doen en wat niet?
De bevoegdheden die aan de lasthebber worden gegeven, kunnen worden opgedeeld in ‘daden van beheer’ en ‘daden van beschikking’:

 • Daden van beheer zijn voornamelijk de dagdagelijkse handelingen zoals:
  • Bankverrichtingen: overschrijvingen,…
  • Aangetekende brieven afhalen
  • Belastingzaken regelen
 • Daden beschikking zijn doorgaans ingrijpendere zaken, zoals:
  • De verkoop van een woning
  • het doen van schenkingen, waarbij in detail wordt gespecifieerd welke goederen aan wie mogen worden geschonken. Ook de voorwaarden waaronder de schenking plaatsvindt wordt best reeds opgenomen.

Wanneer meerdere personen worden aangeduid als lasthebber (bv. de kinderen), is het tevens nuttig om te verduidelijken of zij elk afzonderlijk kunnen optreden, dan wel gezamenlijk moeten optreden. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naargelang het type transactie.

De zorgvolmacht is zonder twijfel een zeer nuttig instrument om het beheer over uw vermogen waar te nemen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. En dit ongeacht uw vermogen, en ongeacht uw leeftijd. Een ongeval is immers zo snel gebeurd.

Lemon Consult beschikt over specialisten die u met raad en daad kunnen bijstaan bij de opmaak van een zorgvolmacht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.